Türkiye’deki Türbeler, Evliya Kabirleri ve Mübarek Mekanlar

Türkiye’deki türbeler, evliya kabirleri ve mübarek mekanlar konulu haberimizi okumaktasınız. Ülkemiz zengin bir kültürel, tarihi ve dini mirasa sahip olduğundan pek çok türbe, alim ve evliya mezarlarına sahiptir.Hangi evliya hangi şehirde, Türkiye’deki tarihi(eski) evliya kabirleri ve türbeleri ve Türkiye’deki türbelerin listesi konuları metnimiz içermekte. Ayrıca en meşhur türbeler ve veli zatlar nerede , önemli kişilerin yatırları, türbeleri , kabirleri ve mezarları ve Türkiye’de mutlaka ziyaret edilmesi gereken türbeler, alim zatlar, evliyalar ve mübarek mekanlar gibi konular da haberimizin detayında sizler için derlenmiştir.Türbede nasıl dua edilir ve hangi sureler okunmalıdır gibi konular da ayrıca metnimizde bulunmaktadır.

Adana
Abdülgafûr Dede (Seyyid)
Abdürrezzâk Dede
Arpacı Dede
Cabbâr Dede (Misis)
Adıyaman
Abdülhakim Hüseynî Afyon
Abapûş-i Velî
Abdurrahman Sultan
Ahmed Dede
Çelebi Ârif Küçük
Destine Hâtun
Fürûrî Mehmed Dede
Hacım Sultan
Karahisârî Abdürrahîm Efendi
Sultan Dîvânî
Şâhidî İbrâhim DedeAğrı
Abdürrahîm Arvâsî
Hânî Baba
İbrâhim Arvâsî
Mehmed Emîn Efendi
Seyyid Abdülazîz Aksaray
Pîr Ali Aksarâyî
Somuncu Baba (Hamîd-i Aksarâyî Hamiduddin-i Aksarayi)
Yûsuf Hakîkî BabaAmasya
Abdürrahîm-i Merzifonî
Ali Hâfız
Amasyalı Seydi Halîfe
Bahşî Halîfe
Gani Baba
Garib Hâfız
Habîb Ömer Karamânî
Halkalı Evliyâ
İğneci Baba
İsmâil Sirâceddîn Şirvânî
Kılıç Dede
Kırklar Dede
Kurtboğan Evliyâsı
Mustafa Âkif Efendi
Pîr Cemâleddîn Abdurrahmân-ı Sânî
Pîr İlyas
Pîrî Baba
Sadreddîn Muhammed Horasânî
Sarı Ahmedzâde El-Hac Mehmed Efendi
Şeyh Sâdî
Topçu Dede

Ankara
Abdülhakîm Arvâsî
Ahmed Mekkî Efendi
Ali Rızâ Acara
Ali Semerkandî
Hacı Bayrâm-ı Velî
Zeynelâbidîn
Zivingî

Antalya
Ahmed bin Osman Şernûbî

Aydın
Ahî Bayram
Ali Gâlib Vasfi Efendi
Alihan Baba
Baltalı Dede
Dedebağ Dede
İmâm Baba
Karacaahmed Sultan
Muhammed Zühdi
Süleymân Rüşdî Efendi
Şeyh Kemâl Efendi
Şihâbüddîn Ahmed Sivâsî
Yâren Dede

Balıkesir
Hasan Baba
Pîr Ali Efendi
Veli Şemseddîn

Bilecik
Dursun Fakîh
Ebdâl Kumral
Edebâlî
Şeyh Muhlis Baba

Bingöl – Kiğı
Yûsuf Harpûtî

Bitlis
Abdurrahmân Tâgî
Ammâr-ı Yâser
Fethullah-ı Verkânisî
Sıbgatullah Arvâsî
Ziyâeddîn Nurşînî

Bolu
Akşemseddîn
Geredeli Abdullah Efendi
Sâfî Âmidî Bolevî

Bursa
Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî
Abdürrahîm Tırsî
Abdülganî Efendi
Abdülkerîm Kâdirî
Abdüllatîf Kudsî
Açıkbaş Mahmûd Efendi
Akbıyık Sultan
Alâeddîn Ali Fenârî
Bahri Dede
Çandarlı Kara Halîl Hayreddîn Paşa
Dâvûd-i Halvetî
Dâvûd-i Kayserî
Dede Halîfe
Ebdâl Murâd
Emîr Sultan
Eskici Mehmed Dede
Eşrefoğlu Rûmî
Geyikli Baba
Hasan Can
Hocazâde
İsmâil Hakkı Bursevî
Lâmiî Çelebi
Lütfullah Efendi
Kara Hoca
Kutbüddîn İznikî
Miskâlî Efendi
Molla Arab
Molla Ayas
Molla Fenârî
Molla Hayâlî
Molla Hüsrev
Molla Yegân
Muslihuddîn Tavîl
Pîr Emîr Sultan
Rüstem Halîfe Bursevî
Süleymân Çelebi
Şeyh Ahmed Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Karamânî
Tezveren Dede
Tokatlı Hayreddîn Efendi
Üç Kuzular
Üftâde
Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi
Vânî Mehmed Efendi
Veli Şemseddîn

Çanakkale – Gelibolu
Ahmed Bîcân
Ahmed Câhidî Efendi
Yazıcızâde Muhammed Efendi

Çankırı
Murâd-ı Velî (Eldivan)

Çorum
Adülbâkî Efendi
Abdülcebbâr Dede
Ahmed Feyzi Efendi
Çerkez Şeyhi
Elvan Çelebi
Muhyiddîn-i İskilibî
Yûsuf Bahri EfendiDenizli
Abdil Dede
Ahî Sinan
Ahmed Hulûsî Efendi
Ahmed İzzet Efendi
Arab Dede
Avdan Baba
Bedirhan Bey
Deynekli Baba
Hacı Osman Nuri Kepenek
Hacı Şam Dede
Hasan Feyzi Efendi
Hüseyin Hulûsî Efendi (Üzüm Dedesi)
Karacaahmed Sultan
Koyun Baba
Mecnun Dede
Sultan Sarı Baba
Şa’bân Dede
Şeyh Elvan
Şeyh Mehmed Şirvânî
Uzunca Hayreddîn Diyarbakır
Ahmed Kârazî Diyârıbekrî
Ahmed Mürşidî Efendi
Sâdık Ali Efendi
Şeyh Yûsuf Hemedânî Edirne
Abdülkerîm Efendi
Abdüllatîf Efendi (Pamuk Kâdı)
Ali bin Emrullah
Aşçı Yahyâ Baba
Âşık Efendi
Behâeddîn bin Lütfullah
Cerrahzâde
Dizdarzâde Ahmed Efendi
Evliyâ Kâsım Paşa
Fahreddîn-i Acemî
Hasan Sezâî
Hıdır Baba
Huysuz (Hırçın) Baba
Kabûlî Mustafa Efendi
Kıyak Baba
Koyun Baba
Külhânî Ali Baba
Nûreddîn Baba
Ömer Baba
Ramazan Halîfe
Receb Enîs Dede
Şekmeti Mehmet Efendi
Şücâeddîn-i Karamânî
Süleyman Zâtî Efendi
Tütünsüz Baba
Veli Dede Elazığ
Ali Septî
Ankuzu Baba
Arab Baba
Beşik Başa
Beyzâde Efendi
Beyzâde Hacı Mehmed Nûrî Efendi
Fâtih Ahmed Baba
Hacı Ali Efendi
Hacı Muharrem Hilmi
Hacı Tevfik Rıfkı Efendi
İmâm Efendi
Mahmûd Sâminî
Murâd Baba
Ömer Hüdâî Baba
Ömer Nâimî Efendi
Seyyid Ahmed Çapakçûrî

Erzincan
Hacı Muhammed Sâmi Efendi (Piri Sami)
Pîr Ahmed Erzincânî
Pîr Fethullah
Pîr Muhammed Erzincânî
Sâlih Baba
Terzi Baba
Tesbîh Baba

Erzurum
Abbas Mehdî
Abdurrahmân Gâzi
Abdürrezzâk Ali Efendi
Alvarlı Muhammed Lütfi (Alvar)
Câfer Efendi
Habîb Baba
Osman Efendi
Taşkesenli Ahmed Efendi Eskişehir
Ebû Muhammed Bayram Efendi
Yûnus Emre Gâziantep
Aydî Baba
Baytazzâde Hacı Abdullah (Kilis)
Derviş Hacı
Fethullah Efendi
Gözükızıl Mehmed Baba
Kâsım Aynî
Mehmed Hasib Dürri
Memik Dede
Muhammed Sâmi (Sam)
Şâh Velî Ayıntâbî
Şeyh Saçaklı
Şuaybzâde Ali Âkif Efendi Giresun
Seyyid Mahmûd ÇağırganHakkari
Abdullah-ı Şemdînî
Ebü’l-Berekât Emevî Hakkârî
Seyyid Sâlih
Tâhâ-i Hakkârî Hatay
Abdullah bin Hubeyk
Ahmed bin Âsım Antâkî
Ahmed Kuseyrî
Yûsuf bin Esbât Isparta
Berdeî Sultan
Beşîr-i Ebşîr
Burhâneddîn bin Muhammed Eğridirî
Gökveli Sultan
Hıdırlık Dede
Kesikbaş Dede
Kocabıyık Erendede
Muhammed Çelebi Sultan
Osman Efendi
Pîrî Halîfe Hamîdî
Pîrî Halîfe Sultan
Zekeriyyâ Sultan

İçel
Muhammed Nûreddîn Efendi
Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî İzmir
Ahmed Eğribozî
Bekr Sıdkı Visâlî
Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi
Birgivî
Es’ad Efendi
Es’ad İleri Hoca
İzmirli Osman Nûri Efendi İstanbul
Ahmed Şîrânî
Kâsım Çelebi (Baba-Nakkaş)
Kevserî
Muhammed Efendi
Mustafa Efendi
VişnezâdeBakırköy
Abdurrahmân Nesîb EfendiBeşiktaş
Abdülhay Efendi
Neccârzâde
Neccârzâde Muhammed Sıddık
Nûri Efendi
Yahyâ Efendi
Beyoğlu
Esrâr Dede
Gavsî Ahmed Dede
Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî
Hâşimî Emîr Osman
Hüseyin Dede
Îsâ Dede
Kavukçu Ali Dede
Muhammed Kumul Efendi
Şeyh Gâlib Dede
Şeyh İsmâil Rûmî
Şeyh Mehmed Rûhî DedeEminönü
Ahmed Ziyâüddîn Efendi
Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî
Hakîm Çelebi
Hasan Hilmi Efendi
Hızır Çelebi
Mahrûk Efendi
Mehmed Zâhid Kotku
Muhammed Ziyâd
Muhammed Kâmil Efendi
Mustafa Fevzi Efendi
Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî
Safranbolulu İsmâil Necâti
Ünsî Hasan Efendi
Vefâ KonevEyüb
Abdullah Kaşgarî
Abdülehad Nûri
Alâeddîn Arabî Efendi
Hasırîzâde
Hoca Sa’deddîn Efendi
Hüsâmeddîn Nakşi
İbrâhim Efendi
Îsâ Geylânî
Muhammed Fethi Ali Efendi
Murâd-ı Münzâvî
Murtazâ Efendi
Mustafa İzzî Efendi
Müeyyedzâde Abdurrahîm Çelebi
Süleymân Sıdkı Efendi
Şerifzâde Mehmed Efendi
Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi
Şimşir Baba
Sivâsî Abdülmecîd Efendi
Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak
Fâtih
Abdullah Hasîb Yardımcı
Abdurrahmân Sâmi Niyâzî
Abdülazîz Bekkine
Ahıskalı Ali Haydar Efendi
Ahmed Amiş Efendi
Ahmed İbni Kemâl
Evranos Dede
Feyzullah Efendi
Harputlu İshâk Efendi
Hasan Adlî Efendi
Hattat Hâfız Osman Efendi
Mahmûd Çelebi
Mehmed Emin Tokâdî
Molla Gürânî
Muhammed Murâd Efendi
Muhammed Nûreddîn Efendi
Mustafa Hâkî Efendi
Müstekimzâde Süleyman Sa’deddîn
Nalıncı Baba
Necîb Efendi
Nûreddîn Cerrâh /halvetiye -cerrahi kolunu kurucusu/
Nûreddîn Efendi
Nûreddînzâde Muslihuddîn
Nûrullah Efendi
Oflu Muhammed Emin Efendi
Ramazan Mahfî Efendi
Saçlı İbrâhim Efendi
Sa’düddîn İsmâil Efendi
Sâlih Efendi
Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi
Sarı Nasûh
Selâhaddîn Uşâkî
Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî
Seyyid Nizâm Efendi
Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi
Seyyid Velâyet
Sinânüddîn Yûsuf Amâsî
Süleymân Halvetî
Sünbül Sinân Efendi
Şeyh Abdülhalim Efendi
Şâh Muhammed Çelebi
Vânî Ahmed Efendi
Ya’kûb Germiyânî
Yanyalı Mustafa İsmet
Zenbilli Ali EfendiSarıyer
Zarîfî Hasan Efendi Üsküdar
Aziz Mahmud Hüdayi (H.z)
Abdullah Efendi (Himmetzâde)
Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî
Abdurrahmân-ı Harpûtî
Abdülhay Celvetî
Ahıskalı Abdullah Efendi
Ahmed Raûfî
Ali Behçet Efendi
Himmet Efendi
İbrâhim Hayrânî
Muhammed Tevfik Bosnevî
Mustafa Mânevî Efendi
Nâbî
Nasûhî Üsküdârî
Nûri Efendi
Rûşen Efendi
Selâmi Ali Efendi
Seyyid Yahyâ Efendi
Sinan Erdebîlî
Süleymân Hilmi Tunahan
Zâkirzâde Abdullah EfendiŞişli
İdrîs-i MuhtefîZeytinburnu
Merkez Efendi
Sarı Abdullah Efendi
Seyyid Muslihuddîn Efendi
Şeyh Ali Behçet Efendi

Kahramanmaraş
Çomak Dede
Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi
Derdimend Dede
Kanadıkırıkzâde Ali Efendi
Kanadıkırıkzâde Mustafa Efendi

Karaman
Alâeddîn Halvetî
Şeyh Alâeddîn Rûşenî
Yûnus Emre

Kars
Muhammed Karsî

Kastamonu
Abdurrahmân Efendi (Zileli)
Abdülfettâh Velî
Ahî Şorba
Ahmed Siyâhî
Âşıklı Sultan
Bayraklı Sultan
Benli Sultan
Deveci Sultan
Ebdal Hasan
Hacı Dede
Hacı Ramazan
Hayreddîn Halil bin Kâsım
Îsâ Dede
Karabaş Sultan
Ömer Füâdî
Seyyid Ahmed Hicâbî
Seyyid Ahmed Sünnetî
Şa’bân-ı Velî

Kayseri
Behâeddînzâde (Muhyiddîn Muhammed)
Bostancı Baba
Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî
Göncüzâde Kâsım Efendi
Hacı Torun Efendi
Hâfız Osman Efendi
Harputlu Hacı Ömer Efendi
Helvacı Dede
İbrâhim Tennûrî
Kılıçlı Ali Efendi
Necmeddîn İmâd
Sâdık Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Halvetî
Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam
Zeynelâbidîn Kayserânî

Kırklareli
Mehmed Eşref Efendi
Şühûdî Efendi

Kırşehir
Ahî Evran
Âşık Paşa
Mîrim Halvetî

Kocaeli
Ahmed Hilmi Efendi
Sultan Baba

Kütahya
Ahmed Dede
Kalburcu Şeyhi
Muhyiddîn Muhammed
Sâkıb Dede
Şeyhî

Konya
Abdullah-ı Bosnevî
Ahmed Eflâkî
Ali Gav Sultan
Ateşbâz Velî
Baba Nîmetullah Nahcuvânî
Behâeddîn Veled
Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi
Bosnalı Abdullah Efendi
Bostan Çelebi
Celâleddîn-i Rûmî
Cemel Ali Dede
Çelebi Bustan
Çelebi Cemâleddîn
Çelebi Ferruh
Çelebi Hüsâmeddîn
Çelebi Hüsrev
Dede Molla
Dediği Sultan
Evhadüddîn Kirmânî
Fahri Efendi
Hacı Abdullah Efendi
Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi
Hâdimî
Hârûn-i Velî
Kâsım Halîfe
Ladikli Hacı Ahmed Ağa
Mahmûd Hayrânî
Mahmûd ve İynel Sultanlar
Mehmed Behâeddîn Nakşibendî
Muhammed Kudsî Bozkırî
Pîr Esad Sultan
Pirebi Sultan
Sadır Sultan
Sadreddîn Konevî
Sarı Ya’kûb
Selâhaddîn Zerkûb
Seyyid Hârûn Velî
Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled
Sultan Veled
Şems-i Tebrîzî
Şeyh Ulemâ
Ulu Ârif Çelebi

Malatya
Abdullah Fahri Baba
Abdurrahman Efendi
Arabgirli Ömer Baba
Boranlı Mustafa Baba
Fethullah Mûsulî
Hacı Ahmed Efendi
Hamîd-i Aksarâyî
Keşşâf Hoca
Somuncu Baba
Tâcüddîn Velî Manisa
Ahmed Şemseddîn Marmaravî
Balzat Hacı Baba Velî
Mecdüddîn Îsâ
Sefer Efendi
Şeyh Sinân
Taşkesenli İbrahim Efendi
Terzizâde Ahmed Efendi

Mardin
Mûsâ bin Mâhîn Mardînî
Şehmuz Sultan
Yûnus bin Yûsuf eş-Şeybânî

Muğla
Şâhidî İbrâhim Dede

Muş
Müştak Baba

Nevşehir
Hacı Bektâş-ı Velî
Hadimü’l Fukara Abdullah Baba
Demir Hoca
Hasan Dede Niğde
Abdullah Efendi
Ahmed Kuddûsî
Hacı Mahmûd Efendi
Kemâl Ümmî
Mîsâlî Baba (Gül Baba)

Rize
Hasan Dede

Samsun
Îsâ Baba
Kılıç Dede
Seyyid Ahmed-i Kebîr-i er-Rufâî
Şeyh Kutbeddîn

Siirt
Fakîrullah
Gavs-ül-Memdûh
İbrâhim Hakkı Erzurûmî
Molla Halil Si’ridî
Molla Osman Efendi
Muhammed Hazîn
Mûsâ Hâlidî
Şeyh Abdurrahmân eş-Şâvirî
Şeyh Hüseyin Basretî
Şeyh Muhammed Aynî
Şeyh-ün-Neccâr
Şeyh Mûsâ
Şeyh Sabri
Şeyh Süleymân
Şeyh Türkî
Veysel Karânî
Zemzem-il Hâssa

Sinop
Mahmûd Kefevî
Pîr Tevekkül
Seyyid Bilâl

Sivas
Abdülvehhâb Gâzi
Kara Şems
Şeyh Merzübân-ı Velî

Şanlıurfa
Hayât bin Kays el-Harrânî (Harran)
Sumâdî (Havran)
Şeyh Mesut Horasânî Şırnak – Basret
Ahmed Cüzeyrî
Meymûn bin Mihrân
Muhammed Kadri Hazin
Muhammed Saîd
Sâlih Sıbkî
Şeyh Hâlid Cezerî
Şeyh Hâlid Zibârî
Şeyh Muhammed Biserî (Kesikbaş)
Şeyh Seydâ

Tekirdağ
Ahmed Sârbân
Behiştî
Pîr Ali Efendi

Tokat
Abdülmecîd Şirvânî
Acebşir Efendi
Ali Osman Efendi
Behrullah Efendi
Behzât-ı Velî
Edhem Çelebi
Muharrem Efend
Mûsâ Fakîh
Mustafa Kuddûsî
Said Şemîd
Seyyid Ömer Efendi
Sümbül Baba
Şeyh Mahmûd
Şeyh Şihâbüddîn Sühreverdî
Tokatlı İshak Zencânî
Turhal Şeyhi Mustafa Efendi

Trabzon
Hacı Dursun Efendi

Uşak
Alâeddîn Uşâkî

Van
Abdurrahmân Arvâsî
Abdurrahmân Baba
Abdülmecîd Efendi
Fehîm-i Arvâsî
Halîfe Mustafa Efendi
Muhammed Kutub Efendi
Muhammed Masûm
Muhammed Reşîd
Muhammed Sıddık Arvâsî
Resûl Zeki Efendi
Seyyid Abdülhakîm
Sofu Baba
Şeyh Mehmed Emîn

Yozgat
Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi
Zâhid Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi

Yeri Bilinmeyenler
Saîd Nursî h.z
Sarı Saltûk

Türkiye’deki Türbeler, Evliya Kabirleri ve Mübarek Mekanlar

Zuhurat Baba, İstanbul Bakırköy ‘de bugün Zuhuratbaba olarak anılan semtte türbesi mevcut bulunan veli .

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un Fethi esnasında Bizanslılar bütün su kuyularını zehirleyince, savaşın en yoğun şiddette yaşandığı anlarda Osmanlı ordusu su ihtiyacını karşılayamayıp, susuzluk sorunuyla karşılaşır. Su sıkıntısının artmaya başladığı anda sırtında su kırbası, elinde su tasları ile ak sakallı, nur yüzlü bir kişi ortaya çıkar. Bu kişiye askerler “aniden beliren” anlamında “Zuhurat Baba” diye seslenirler.

Sırtındaki tek su kırbası ile koskoca ordunun susuzluğunu gideren bu mübarek zatın savaş sonunda şehit olduğunu, kanlar içindeki ak sakalı ile yerde yattığını ve su kırbasından sanki bir pınar gibi sürekli su aktığını görünce bu kişinin bir Allah dostu olup, Müslüman Türk ordusuna Allah tarafından gönderildiğini anlarlar ve olduğu yere gömerler.

Sarıyer ‘de ” Telli Baba “, Kartal ‘da ” Gözcü Baba ” ve Bakırköy’de bulunan “Zuhurat Baba” İstanbul’un manevi fatihlerindendir. Türbesi Bakırköy’de bulunan Zuhurat Baba, özellikle Cuma günü büyük ziyaretçi akınına uğrar.

Türkiye’deki Türbeler, Evliya Kabirleri Ve Mübarek Mekanlar Özet Bilgiler

  • Ana Sayfa Türkiye Türkiye ’ deki Türbeler , Evliya Kabirleri ve Mübarek Mekanlar .  çok türbe , alim ve evliya mezarlarına sahiptir.
  • E sehir, Türkiye Şehir Rehberi ve Bilgi Portalı Sayfası.
  • 3 Ağustos 2011 Çarşamba. Türkiye ' deki Evliyaların Kabirlerinin Bulunduğu Şehirler.  şehrinde medfun bulunan veliler, şehrindeki türbeler , veli zâtların türbeleri , türbe ziyaretleri.
  • Evliyaların Türbe ve Kabir Ziyaret Adabı.  Evliya kabrinden eliniz boş dönersiniz.  yaşadıkları yerler, ikamet ettikleri yerler birer feyz, muhabbet ve nezaket mekânları idi.
  • İşte böyle kutsal bir ay olan Ramazan’da daha çok gidilir türbelere ve kutsal mekanlara .  Huzurlarınızda İstanbul evliyaları ve türbeleri listemiz… Oruç Baba.
  • Yanı başımızda duran ama bihaber olduğumuz bu mübarek mekânları ziyaret etmek için Ramazan ayı önemli bir fırsat.  Hangi evliya nerede yaşıyor tıklayınız.
  • Ramazan ayının gelmesi ile birlikte Bursa'da manevi şahsiyetlerin kabirlerine olan ziyaretçi akını hızlandı.  Bursa'yı gönlümüzden hiç çıkartamıyoruz. Mübarek mekanlar var.
  • TÜRBELERİ Istanbul'da, halk tarafindan ziyaret edilen bircok evliya türbesi vardir .  da eceliyle oldugu bilinir."Sahabe"olarak bilinen bu ulu kisilerin kabirleri ve turbeleri de.
  • Evliya türbeleri dolup taşıyor. Haber Tarihi : 25.08.2010 11:30.  hissetiyoruz. bursa'yı Hızır Aleyhissalamın dolaştığı mübarek mekanlar olarak görüyoruz' diye konuştular.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir