Şirket Türleri ve Özellikleri

Adi, Basit ya da Limited şirket nedir? Kuruluşu için neler gerekir? Hepsi bu en son haberde…

Gerçek veya Tüzel kişi size en yakışan en pratik en geçerli durum hangisi merak ediyorsunuz. İşte alternatiflerimiz.

I. ŞİRKET TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ

Ticari işletmeler, insan istek ve ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılamak üzere, piyasası olan ve fiyatı piyasada oluşan iktisadi mal veya hizmetleri satışa sunmak ve bu yolla kar sağlamak amacı güden kuruluşlardır.İşletmeler, tek bir girişimci tarafından oluşturulabildiği gibi (Hakiki Şahıs İşletmesi) iki veya daha fazla girişimcinin ortaklığıyla da (Şirket) oluşmaktadır. İki veya daha fazla girişimcinin ortak iktisadi bir gayeye erişmek için emek, para ve mallarını bir sözleşme ile birleştirerek meydana getirdiği ortaklığa şirket denir. Şirketler, sorumlulukları bakımından ikiye ayrılır.

1. Sermaye Şirketleri (ortakları sınırlı sorumlu olan şirketler, sermaye payları bölünmüş komandit şirket, anonim ve limited şirket) Bu tür şirketlerde sermaye ön plandadır. 2. Şahıs Şirketleri (ortakları sınırsız sorumlu olan şirketler: adi, kollektif, adi komandit şirketler). Bu tür şirketlerin kuruluş ve devamı için ortakların birbirini iyi tanımaları ve güvenmeleri gereklidir.

Biz burada kuruluşu ve yönetilmesi daha kolay olan şirketlerinin kuruluşunu anlatacağız

ADİ ŞİRKET:

İki ya da daha fazla kişinin ortak bir amacı gerçekleştirmek için mal ve emeklerini koydukları şirket türüdür. Kuruluşu belirli bir şekle tabi tutulmamıştır. Sözlü veya ispat güçlüğü bakımından yazılı sözleşme ile kurulabilir. Sözleşme Notere onaylatılır. Sözleşmede aksi belirlenmemişse: – Sermaye tutarı farklı olsa da ortakların kar ve zarar payları eşittir – Kararlar ortakların oybirliği ile alınır. – Şirketin yönetimi ortakların tümüne aittir – Şirketin borçlarından dolayı ortaklar birlikte sorumlu olurlar Şirketin Ticaret Siciline tescil ve ilanı zorunlu değildir. Adi Şirket kuracak kişi tüccar ise, bağlı bulunduğu bölgenin Ticaret Odasına fert olarak kayıt olmak durumundadır. Asgari bir sermaye öngörülmemiştir. Hangi ortağın ne kadar sermaye koyacağı konusu isteğe bağlıdır. Alacak sermaye olarak konulmuşsa, sermaye koyan ortak bu alacağı şirkete devretmiş ve ödenmesini taahhüt etmiş sayılır. Emeğin sermaye olarak konması halinde, bu ortak zarara iştirak ettirilmeyebilir, ancak kardan pay alır. Bu ortak sorumluluktan muaf olamaz. Ticaret unvanı kullanmak zorunda değildir. Sermaye olarak getirilen her şey üzerinde “iştirak halinde mülkiyet” söz konusudur. Her ortak belli bir oranda katılır ve kendi payı üzerinde tasarruf hakkı yoktur. Adi Şirket daha çok geçici ortaklıklarda kurulmalı, sürekli işlerle ilgili olarak bu yola gidilmemelidir

Şahıs Şirketi:

Matbu dilekçe (Ekinde belge adları belirtilir.
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Muhtarlıktan onaylı ikametgah ilmühaberi (resimli)
Noter onaylı imza sirküleri
İş yerine ait tapu veya kira kontratının fotokopisi
Yazar kasa kullanmak zorunda olanlar yazar kasa levhası alıp kullanmaları gerekmektedir.

LİMİTED ŞİRKET:

İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan ve ortaklarının sorumluluğu koydukları sermaye ile sınırlı olan ve esas sermayesi belirlenmiş olan şirketlere denir
En fazla 50 kişi ile kurulabilir. Asgari sermaye 5.000YTL’dir.
Ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir.
Ticaret unvanında işletme konusu ve şirketin türü belirtilmelidir.
Hisse senedi ve tahvil çıkaramazlar, bankacılık ve sigortacılık yapamazlar.
Şirketin sorumluluğu şirketin mal varlığı tutarı kadardır. Ortakların sorumluluğu ise koymayı taahhüt ettikleri sermaye tutarı ile sınırlı olup, ortaklar sermaye taahhütlerini yerine getirdikleri oranda bu
sorumluluklarından kurtulurlar.
Anonim şirketlerde olduğu gibi ayrı bir yönetim kurulu yoktur. Şirketin yönetimi müdürler kurulu tarafından yürütülür. Aksi kararlaştırılmamışsa, ortaklardan her birinin müdür sıfatıyla şirketi
yönetme, temsil etme yetki ve sorumluluğu vardır.
Müdür sıfatında olan ortaklar için Rekabet Yasağı geçerlidir.
Ortak sayısı 20’den az olan limited şirketlerde; müdürler kurulu yönetim ve temsil yetkisine sahiptir. Ortaklar bir araya gelmeden yazılı olarak karar alabilirler. Karar alınabilmesi için yeterli sayı, ortak adedine göre belirlenmez. Ödenmiş esas sermayenin en az yarısından fazlasını temsil eden ortakların lehte oy vermesi gerekir. Denetim organı yoktur ve Müdür sıfatını taşımayan ortaklar bu yetkiyi kullanırlar.
Ortak sayısı 20’den fazla olanlar için Genel Kurul ve Denetim Organı oluşturulur ve genelde anonim şirkete ait hükümler uygulanır.

ANONİM ŞİRKETLER

En az beş veya daha çok gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulan ve paylara bölünmüş bir temel sermayesi, ekonomik amaç ve konusu bulunup, borçlarından ötürü yalnızca şirketin varlığı kadarıyla sorumlu olan ortaklıklara anonim şirket denir.
En önemli özellikleri şunlardır :
-Ortak sayısı en az beş olmalıdır. Ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir.
-Şirketin temel sermayesi belli olmalı ve bu miktarın en az tutarı beş milyar olmalıdır.
-Şirketin temel sermayesi eşit paylara bölünmüştür.
-Şirketin ticari ünvanı bulunmalı ve çalışma konusu belli olmalıdır.
-Şirketin üçüncü kişilere olan sorumluluğu şirketin varlığı ile sınırlıdır.
-Şirket ortaklarının üçüncü kişilere karşı finansal sorumluluğu şirkete getirdikleri sermaye miktarıyla sınırlıdır.
Ticari hayatta en önemli şirket türüdür. Anonim şirketlerin temel özelliklerini dokuz noktada toplayabiliriz :
-Çoğunluk hakimiyeti : Şahıs şirketlerinde oy birliği olan temel kural, anonim şirketlerde çoğunluk ilkesine dönüşmüştür. Tüzel kişiliği yönetecek organların seçimi, yürütme, denetleme işlemleri çoğunluk ilkesine göre seçilir ve karar alırlar.
-Sınırlı Sorumluluk : Anonim şirketlerde hissedarların sorumluluğu sermaye payı ile sınırlıdır. Şirkette kendi mal varlığı ile sınırlı olarak sorumludur.
-Devamlılık :Pay sahibi gerçek kişilerin hayatını aşan bir devamlılık niteliğine sahiptirler.
-Mal varlığının Korunması :Sorumluluklarının sermaye ile sınırlı olması nedeniyle, sermayenin korunması yasada zorunlu kılınmış, bu amaçla sermayelerinin eksiksiz teşekkül etmesi ve sermayenin korunmasını sağlayıcı hükümler getirilmiştir.
-Hakların hisse ile orantılı olması :Hissedarlar, kişi olarak eşit değil, sermayeye katılımları oranında hak sahibi olurlar.
-Yönetim :Anonim şirket pay sahipliği, şirketi doğrudan doğruya yönetim hakkı vermez. Pay sahibi yönetim hakkını, genel kurulda yönetim kurulunu seçmek suretiyle kullanabilir.
-Dış denetleme : Şirketin denetimi pay sahipleri tarafından değil, teknik bilgiye sahip kişiler tarafından yapılır.
Devletin ilgilenmesi : Meydana getirdikleri ekonomik gücün yanı sıra, tasarruf
-Devletin ilgilenmesi : Meydana getirdikleri ekonomik gücün yanı sıra, tasarruf sahiplerinin korunması amacıyla Anonim şirketlerle devletler, ülkelere göre değişmekle birlikte çeşitli şekillerde ilgilenmektedirler.
-Kamuyu Aydınlatma : Hisse sahiplerinin ve hisse alacakların korunması amacıyla, faaliyetleri hakkında bilgi vermeleri gerekmektedir.
Yukarıda sayılanlar ülkelere göre bazı farklılıklar göstermekle birlikte, anonim şirketlerin en temel özellikleridir.
Anonim Şirketin temel unsurları şunlardır :
-En az beş gerçek veya tüzel kişi ortağın bir araya gelmesi,
-Belirli bir iktisadi gaye ve konu ile uğraşmak için kurulmuş olması,
-Girişim için bir ticari işletme kurulması,
-Ortakların, paylara bölünmüş sermayeye katılmayı kabul etmiş olmaları,
-Bir ticari unvana sahip olmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir