M.Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Hakkındaki Sözleri ve Özdeyişleri

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyet’in kurucusu.. Yaptıkları ile bir medeniyeti yeniden dizayn eden bir lider. Genç yaşta hayata gözlerini yuman Atatürk’ün yapacakları ve söylemlerini gözümüzün önüne getirdiğimizde nasılda bu günleri görmüş diye düşünmeden edemeyiz. “İstikbal göklerdedir.” dediğinde uçağın icat edilip daha 100 metre uçmayı başaramayalı 20 yıl olmuştu. Tarih bu gibi örnekleri çokca gördü. Bizde sizlere bilge lider M.Kemal Atatürk’ün o önemli sözlerini hatırlatacağız.

İşte Atatürk’ün Cumhuriyet hakkındaki sözleri ve özdeyişleri..

* Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurduk, o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. (Tarih: 1933)

* Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. (Tarih: 1923)

* Cumhuriyet ahlâki fazilete dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. (Tarih: 1925)

* Türk milletinin tabiat ve âdetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir. (Tarih: 1924)

* Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslariyle, Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. (Tarih: 1936)

* Bugünkü hükûmetimiz, devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendine, kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir ki, onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. (Tarih: 1925)

* Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyet, istidat, idrak, kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.

* Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır. (Tarih: 29 Ekim 1923)

* Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlar, çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtların, Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. (Tarih: 1926)

* Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. (Tarih: 1923)

* Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günü, ona en merhametsizce hücum edenlerin başında, cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! Bilâkis, Türkiye’nin münevver ve cumhuriyetçi çocukları, böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir. (Tarih: 1927)

* Onlar, kolaylıkla anlayacaklardır ki, çürümüş bir hanedanın, halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklinde, cumhuriyet idaresi ilân olunsa bile, onu yaşatmak mümkün değildir. (Tarih: 1927)

Mustafa Kemal Atatürk , Türk Kurtuluş Savaşı ‘nın askeri ve siyasi lideri, Türkiye Cumhuriyeti ‘nin kurucusu ve 1923’ten 1938’e dek görev yapmış ilk Cumhurbaşkanı , Türk Ordusu Mareşali ve daha öncesinde bir Osmanlı paşası .

Atatürk I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusuna hizmet veriyordu; Çanakkale Cephesi’nde albaylığa, Sina-Filistin Cephesi’nde ise Yıldırım Orduları generalliğine atanmıştır. Savaşın sonunda Osmanlı İmparatorluğu ‘nun yenilgisini takiben Türk Kurtuluş Savaşı ‘ndaki Türk Ulusal Hareketi ‘ne önderlik etmiştir. Kurtuluş Savaşı sürecinde Ankara Hükûmeti ‘ni kurmuş, askeri eylemleriyle İtilaf Devletleri tarafından gönderilen askeri güçleri bozguna uğratmış ve Türk milletini zafere götürmüştür. Atatürk daha sonra eski Osmanlı İmparatorluğu’nu modern ve seküler bir ulus devletine dönüştürmek için politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel reformlar başlatmıştır. Liderliği altında binlerce yeni okul inşa edildi. İlköğretim ücretsiz ve zorunlu hale getirildi. Kadınlara sivil eşitlik ve politik haklar verildi. Köylülerin sırtına yüklenen ağır vergiler azaltıldı. Türk Orduları Başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesi ‘ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde “Gazi” unvanını almış ve mareşalliğe yükselmiştir. Halk Fırkası ‘nı kurmuş ve ilk genel başkanı olmuştur. 1938 yılındaki vefatına kadar arka arkaya 4 kez cumhurbaşkanı seçilen Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten cumhurbaşkanı olmuştur.

Atatürk tarihte oynadığı önemli rolden dolayı pek çok yazar ve tarihçi tarafından incelenmiş ve hakkında 379 eser yazılmıştır. Bu yönüyle hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi arasında yer almaktadır. Ayrıca dünyada ilk kez ve tek örnek olmak üzere, Birleşmiş Milletler ‘in UNESCO örgütü tarafından, kendisinin 100. doğum yılı olması sebebiyle ve tüm ülkelerin oy birliğiyle 1981 yılı ” Atatürk Yılı ” olarak kabul edilmiştir. Dergilerinin Kasım 1981 sayısında da, Atatürk ve Türkiye konusu ele alınmıştır.

  • Atatürk ' ün Özdeyişleri . Atatürk ' ün Özdeyişleri . «Ben icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk Milletine canımı vereceğim.
  • Bizde sizlere bilge lider M . Kemal Atatürk ’ ün o önemli sözlerini hatırlatacağız. İşte Atatürk ’ ün Cumhuriyet hakkındaki sözleri ve özdeyişleri ..
  • » Mustafa Kemal Atatürk ' ün Özdeyişleri .  Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
  • » Cumhuriyet fazilettir.
  • İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal   O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz.  ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.
  • Atatürk ’ ün cumhuriyet sözleri . Cumhuriyet , imkân demektir.  Mustafa Kemal Atatürk ’ ün cumhuriyet yönetimi hakkında söylemiş olduğu sözler .
  • atatürk sözleri , mustafa kemal atatürk özlü sözleri , atatürk özdeyişleri , atatürkün sözleri , atatürke ait güzel sözler .  Fakat Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır.
  • [IMG] ATATÜRK ' ÜN BAZI ÖZDEYİŞLERİ Ne mutlu "Türküm" diyene. Geldikleri gibi giderler.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir