M.Kemal Atatürk’ün Basın Hürriyeti Hakkındaki Sözleri ve Özdeyişleri

Son dönemlerde kuşkusuz en çok konuşulan konulardan biri olan basın özgürlüğü ve tutuklanan gazeteciler. Hal böyle iken, Mustafa Kemal Atatürk’ün Basın Hürriyeti hakkındakı sözlerini ve özdeyişlerini hatırlatmak bir borç olsa gerek. Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk o dönemlerde, basının ve gazeteciliğin ne kadar önemli bir meslek olduğunu ve bu mesleği yapanların hangi görüşte olursa olsunlar ülke için ne kadar ehemmiyetli insanlar olduklarının altını bazı sözleri ile çizmiştir.

İşte M.Kemal Atatürk’ün Basın Hürriyeti hakkındaki sözleri ve özdeyişleri..

 

* Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma ve irşatta, bir millete muhtaç olduğu fikrî gıdayı vermekte, hulâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlıbaşına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir. (Tarih: 1922)

* Basın hürriyetinden doğacak mahzurların izalesi bizzat basın hürriyeti ile kaim olduğuna dair Büyük Meclisin yol gösterici ve olgun sahasında tesbit edilen esaslar eğer Cumhuriyetin ruhu olan faziletten mahrum cüret erbabına, basın içinde eşkiyalık fırsatını verirse, eğer aldatıcı ve baştan çıkarıcıların fikir sahasında meş’um tesirleri, tarlasında çalışan masum vatandaşların kanlarını akıtmasına, yuvaların dağılmasına sebep olursa ve eğer en nihayet eşkiyalığın en zararlısına başvuran bu gibi baştan çıkarıcıların kanunların hususî müsaadelerinden faydalanmak imkânını bulursa, Büyük Millet Meclisinin terbiye edici ve kahredici elinin müdahale ve tembih etmesi elbette zaruri olur.

* Memlekette Cumhuriyet devrinin kendi zihniyet ve ahlâkını taşıyan basını yine ancak Cumhuriyetin kendisi yetiştirir. Bir taraftan geçmiş devirler gazetelerinin ve müntesiplerinin ıslahı imkânsız olanları milletin nazarında belirirken öte taraftan Cumhuriyet basınının temiz ve feyizli sahası genişleyip yükselmektedir. Büyük ve necip milletimizin yeni çalışma ve medeniyet hayatını kolaylaştırıp teşvik edecek işte ancak bu zihniyetteki basın olacaktır. (Tarih: 1925)

* Basın umumî hayatta, siyasî hayatta ve Cumhuriyetin gelişme ve ilerlemelerinde haiz olduğu yüksek vazifeleri anmak isterim.

* Basının tam ve geniş hürriyeti iyi kullanması ne derece nazik bir vaziyet olduğunu da beyana lüzum görmem. Her türlü kanunî kayıtlardan ziyade bir kalem sahibinin ilme, ihtiyaca ve kendi siyasî telâkkilerine olduğu kadar vatandaşların hukukuna ve memleketin her türlü hususî telâkkilerin üstünde olan, yüksek menfaatlerine de dikkat ve hürmet etmek manevî mecburiyeti, asıl bu mecburiyettir ki, umumi düzeni temin edebilir. Ancak, bu yolda yanılma ve kusur olsa bile bu kusuru düzeltecek tesirli vasıta, asla mâzide sanıldığı gibi basını kayıtlar altına alan rabıtalar değildir. Bilâkis basın hürriyetinden doğacak mahzurların izale vasıtası da, yine bizzat basın hürriyetidir. (Tarih: 1924)

* Önem ve yüceliği cihan medeniyetinde açıkça kendisi gösteren basına, hükümetimizin birinci derecede önem vermesi; bu hususta sarf edeceği mesaiyi, millete ifa ile mükellef olduğu hayırlı hizmetlerin baş tarafına koyması yüksek Meclisin kesinlikle isteyeceği hususlardandır. (Tarih: 1 Mart 1922)

* Bir insan topluluğunun müşterek ve umumî hisleri ve fikirleri vardır. İnsan topluluklarının kıymetleri, medeniyet dereceleri, arzu ve temayülleri ancak bu umumî his ve fikirlerin ortaya çıkma ve belirtilme derecesiyle anlaşılır. Bir insan topluluğunu sevk ve idare eden insanlar için, insan topluluklarının talihi üzerinde hüküm vermek mevkiinde bulunan dostlar veya düşmanlar için milyar, bu insan topluluğunun efkâr-ı umumîyesinden anlaşılan kabiliyet ve kıymettir. Binaenaleyh milletler, ekâr-ı umumîyesini cihana tanıtmak mecburiyetindedir. Bütün cihan efkâr-ı umumîyesini cihana tanıtmak mecburiyetindedir. Bütün cihan efkâr-ı umumîyesini tanımak ise hayatın gereklerinin tanzimi için şüphesiz lâzımdır. Bu hususta ise mevcut vasıtaların birincisi ve en mühimi basındır. (Tarih: 1 Mart 1922)

Mustafa Kemal Atatürk , Türk Kurtuluş Savaşı ‘nın askeri ve siyasi lideri, Türkiye Cumhuriyeti ‘nin kurucusu ve 1923’ten 1938’e dek görev yapmış ilk Cumhurbaşkanı , Türk Ordusu Mareşali ve daha öncesinde bir Osmanlı paşası .

Atatürk I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusuna hizmet veriyordu; Çanakkale Cephesi’nde albaylığa, Sina-Filistin Cephesi’nde ise Yıldırım Orduları generalliğine atanmıştır. Savaşın sonunda Osmanlı İmparatorluğu ‘nun yenilgisini takiben Türk Kurtuluş Savaşı ‘ndaki Türk Ulusal Hareketi ‘ne önderlik etmiştir. Kurtuluş Savaşı sürecinde Ankara Hükûmeti ‘ni kurmuş, askeri eylemleriyle İtilaf Devletleri tarafından gönderilen askeri güçleri bozguna uğratmış ve Türk milletini zafere götürmüştür. Atatürk daha sonra eski Osmanlı İmparatorluğu’nu modern ve seküler bir ulus devletine dönüştürmek için politik, ekonomik, toplumsal ve kültürel reformlar başlatmıştır. Liderliği altında binlerce yeni okul inşa edildi. İlköğretim ücretsiz ve zorunlu hale getirildi. Kadınlara sivil eşitlik ve politik haklar verildi. Köylülerin sırtına yüklenen ağır vergiler azaltıldı. Türk Orduları Başkomutanı olarak Sakarya Meydan Muharebesi ‘ndeki başarısından dolayı 19 Eylül 1921 tarihinde “Gazi” unvanını almış ve mareşalliğe yükselmiştir. Halk Fırkası ‘nı kurmuş ve ilk genel başkanı olmuştur. 1938 yılındaki vefatına kadar arka arkaya 4 kez cumhurbaşkanı seçilen Atatürk, bu görevi en uzun süre yürüten cumhurbaşkanı olmuştur.

Atatürk tarihte oynadığı önemli rolden dolayı pek çok yazar ve tarihçi tarafından incelenmiş ve hakkında 379 eser yazılmıştır. Bu yönüyle hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi arasında yer almaktadır. Ayrıca dünyada ilk kez ve tek örnek olmak üzere, Birleşmiş Milletler ‘in UNESCO örgütü tarafından, kendisinin 100. doğum yılı olması sebebiyle ve tüm ülkelerin oy birliğiyle 1981 yılı ” Atatürk Yılı ” olarak kabul edilmiştir. Dergilerinin Kasım 1981 sayısında da, Atatürk ve Türkiye konusu ele alınmıştır.

  • İşte M . Kemal Atatürk ’ ün Basın Hürriyeti hakkındaki sözleri ve özdeyişleri ..  müşterek bir istikamette yürümesini teminde, basın başlıbaşına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir.
  • O, boş bir gayrettir.
  • Ulu önder Mustafa Kemal Atatürkün gazeteciler, basın özgürlüğü, bağımsız ve özgür basınla hakkında söylediği en güzel özdeyişler , vecizeler ve kısa sözleri .
  • < Mustafa Kemal Atatürk sayfasına geri dön. Alfabetik sıraya göre dizilmiştir. Basın , milletin müşterek sesidir.
  • » Mustafa Kemal Atatürk ' ün Özdeyişleri .  inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.
  • Mustafa Kemal Atatürk özdeyişleri . 1. Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir.  5. Basın , ulusun ortak sesidir.
  • Yalnız insanlığın düşmanı olanların düşmanıyız. İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal   O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz.
  • Mustafa Kemal Atatürk özdeyişleri . 1. Anaların bugünkü evlatlarına vereceği terbiye eski devirlerdeki gibi basit değildir.  5. Basın , ulusun ortak sesidir.
  • ATATÜRK forumu ' Mustafa Kemal Atatürk Diyor ki ( Atatürk ' ün Sözleri )' konusu.  sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir.
  • Atatürk ’ ün Basınla İlgili Sözleri . Basın hürriyetinin önemine değinen Atatürk , basının milletin sesi olduğunu ifade etmiştir.  Atatürk ’ ün basın ile ilgili sözleri .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir