Kritisizm (Eleştiricilik)

Kritisizm (Eleştiricilik) : Bu akımın kurucusu Alman filozof Kant’tır. Bu felsefi anlayışa göre kanıtları ve nedenleri olmadıkçı hiçbir bigi kabul edilmemelidir. Bir bilgi doğma ancak aklın süzgecinden geçirildikten ya da gerekli biçimde eleştirildikten sonra kabul edilmelidir. Bu akımın öncülerinden olan Kant’a göre bütün bilgilere eleştirel olarak yaklaşılmalıdır. Zira mutllak doğruya ancak eleştiri ile ulaşılır. Kritisizm bu yönüyle kesin bilgileri sorgulamadan kabul eden dogmatizme karşı bir yaklaşımdır.Kritisizmin temsilcisi Alman filozofu I. Kant’tır.

Ona göre, insan, nesneleri ve olayları zihninin imkânlarına göre bilir. Bu bildikleri kesin, doğru, genel – geçer bilgilerdir. Yalnız bu bilgiler asıl varlık alanının değil, duyalarla kavranan görünüşlerin bilgisidir.Kant’a göre, insan, deneyle bilgi hammaddesi elde eder. Bu hammaddeler bilgi haline gelebilmek için bir kalıba girmelidir. Kant bu noktada şunu kabul eder : Her insanda doğuştan gelen, her insanda aynı olan, önerme kurmaya yarayan 12 adet akı! kalıbı (ilkesi, kategorisi) vardır. (Bunlar deneyden gelmediği için a prioridir.)

A priori : deneyden gelmeyen, hiçbir deneye başvurmadan insanda var olan demektir) İşte deneyle elde edilen bilgi hammaddeleri bu 12 akıl kalıbına sokulur, orada yorumlanır, İşlem görür, böylece insan bilgisi meydana gelir. Bu nedenle olaylar ve (kalıplarına, ilkelerine) göre bilinir. Zihin böyle olmasıydı, nesne olaylar başka türlü bilinecekti. Öyleyse nesnelere ve olaylara ait bilgiler, insan zihni bakımından görecelidir. Ancak bunlar, her insanda aynı olan akıl kalıplarına göre meydana geldiğinden, her insanda aynıdır, doğrudur, kesindir, genel – geçerdir (objektiftir.)

Epistemoloji, bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır. Bilgi felsefesi olarak da adlandırılmaktadır.

İlk çağlarda Thales gibi filozoflar metafizik ile ilgileniyorlardı. Evrenin salt maddesinin bulunması temel bir amaç olmuştu. Ama bu konularda herkesin vardığı farklı fikirler, fikirler arasındaki çelişkiler filozofların insana, dolayısıyla akıl ve bilgiye yönelmesine yol açtı. Bu da insanın bilgilerinin doğruluğunun sorgulanmasına neden oldu. Böylece bilgi felsefesi doğmuş oldu.

Terimler değişiktir: episteme, bilgi ve gnosis, bilim ve logos, öğreti kelimelerinden epistemoloji, bilgibilim ve gnoseoloji, bilginin bilgisi terimleri; bilgikuramı anlamında kullanılır, bazen philosophy of knowledge, bilgi felsefesi olur. Bilginin doğasını, kaynaklarını, kökenlerini, değerini araştırır. Bilgisizliğin ne olduğunu araştıran bilgi dalına agnoioloji denir. Bilgisizlik örtüsü kavramıyla cehaletbilimi ilgilenmektedir. Platon ‘un bilgi nazariyesinin yetersizliği 1963’de Edmund Gettier tarafından kanıtlanmıştır. Aynı dönemde Michel Foucault , bilginin kazıbilimini, bilgi ve iktidar biçimlerini araştırmıştır.

  • Kritisizm ( Eleştiricilik ). Makale Sayfaları. Kritisizm ( Eleştiricilik ).
  • Kritisizm ( Eleştiricilik ) : Bu akımın kurucusu Alman filozof Kant’tır. Bu felsefi anlayışa göre kanıtları ve nedenleri olmadıkçı hiçbir bigi kabul edilmemelidir.
  • Eleştiricilik ( Kritisizm ) Nedir? Toplam 1 sonuçtan 1 ile 1 arası gösteriliyor.  Eleştiricilik ( Kritisizm ) Nedir? Alman düşünürü Immanuel Kant'ın öğretisi.
  • Kritisizm ( eleştiricilik ). Alman düşünürü Immanuel Kant'ın öğretisi Kant'a göre felsefe araştırması, bir değerlendirme (eleştiri) olmalıdır.
  • Kritisizmin kurcusu Alman filozofu Kant'tır.  Rasyonalizm l Empirizm l Kritisizm l Entüisyonizm l Pozitivizm l Analitik Felsefe l Pragmatizm l Fenomenoloji.
  • Kritisizm ( Eleştiricilik ) Nedir, Ne Demektir? Kritisizm , insan zihninin güçlerine ve insanın neyi bilip bilemeyeceğine ilişkin bir  Kritisizmin kurcusu Alman filozofu Kant'tır.
  • Kritisizm ( Eleştiricilik ) Alman düşünürü Immanuel Kant'ın öğretisi Kant'a göre felsefe araştırması, bir değerlendirme (eleştiri) olmalıdır.
  • Kritisizm , dilimize eleştirel felsefe adıyla da tercüme edilebilir. Kritisizm kısaca dış dünyayla ilgili bilgi elde etmeye başlamazdan önce, insanın bilgi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir