Jeolojik Zaman Tablosu!

Jeolojik zaman yerin oluşundan bu güne kadar geçirdiği şekil, ısı, bitki örtüsü, v.b. değişiklikler. Jeoloji bilimi yönünden incelendiğinde, ilkel zaman, birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman ve dördüncü zaman olmak üzere beş büyük bölüme ayrıldığı görülür. Bu çeşitli zamanların her biri de devirlere, devirler tabakalara, tabakalar da daha küçük kısımlara ayrılır.

İlkel zaman (antekambrien), hayatsiz olan zamandir. arkeen ve prekambrien olmak üzere iki devre ayrilir. arkeen devre ait incelemelerde, hiç bir canli izine rastlanmamiştir (bitki ya da hayvan). prekambrien devrine ait izlerde ise bugünkü kirkayaklara benzer cinste hayvanlarin yaşadiği anlaşilmaktadir.

Birinci zaman (paleozoik) eski hayvanlar zamanıdır. Bu zamanda, şekil bakımından çok az gelişmiş her gruptan canlıya rastlanmaktadır. fakat bu zamanda memeliler, kuşlar, kapalı tohumlu bitkiler yoktur. bu zamanın bitkilerinin çoğunu, çiçeksiz fakat kökü olan bitkiler, atkuyrukları, kibrit otlan, açık ve kapalı tohumlu çiçekli bitkiler meydana getirmektedir. bütün bu bitkilerin yükseklikleri de 10-40 metreyi bulmaktadır. bu zamanın hayvanlarının büyük bir bölümünü de deniz hayvanları meydana getirmektedir. bunla da en ilkel hayvanlardır. biraz gelişmiş hayvanlar arasında bu zamanda rastlanan hayvanlardan çeşitli balıklar, kurbağalar, bazı sürüngenler dikkati çekmektedir. birinci zaman, kambrien, silürien, devonien, karbonifer, perm devirlerine ayrılmaktadır.
İkinci zaman (mozozoik) orta hayvanlar zamanıdır. Birinci zamana oranla daha sakin ve durgun bir zamandır. Atmosfer az yoğun ve az sıcaktır. üç devreye ayrılır: trias devri, tura devri, tebeşir devri. bu zamanda bulunan bitkiler arasında, bugün bile varolan çamlar ve sedir ağaçları, bu zamanda meydana gelmiştir. bu arada çınar, kavak, incir, meşe, bambp, palmiye gibi bitkiler de bu zamanda oluşmuştur. bu zamanın hayvanları da dikkati çekecek özelliktedir. bu zamanda ilkel hayvanların gelişmiş türlerinin yanında kelebeğin, istakoz, yengeç gibi yüksek kabukluların meydana geldiği kemikli balıkların belirdiği görülür. fakat, bu zamanın asil karakteristik hayvanları, jura devrinde gelişen ve karada yaşayan sürüngenlerdir. bunlardan bazıları küçük boylu oldukları halde, diğer bir kısmının boyları 30-60 metreyi bulur. bazıları ot yiyicidir. çoğunun üzerleri iki kat zırhla örtülmüştür. genel bir şekilde bunlar pek büyük hayvanlar. dir. bu sürüngenler arasında suda yüzen ve uçanlarina da (kuşların bu devir de oluştukları sanılır) rastlanır.

Üçüncü zaman (meozoik) yeni hayvanlar zamanıdır. Bu zaman dehşetli volkan püskürmelerinin, tektonik olayların meydana geldiği etkin bir zamandır. Bu olaylar sonucu, yeryüzünde, üçüncü zaman oluşumları (alpler) pireneler, apeninler, karpatlar and dağları himalayalar meydana gelmiştir. Ülkemizin en yüksek volkanik dağları (erciyas, ararlar süphan dağları toroslar) bu zamanda olmuştur. Üçüncü zaman, kendisinde bulunan ve bugün de halâ yaşayan birçok canli türlerin karakterize edilmesiyle dört devre ayrılır: eosen (bu devirde nümmelitler boldur), oligosen (bol oranda yumuşak, çaların bulunduğu ve geliştiği devirdir), miyosen (fillerin, geviş getirenlerin ve atlarin geliştiği devirdir), pliyosen (bu devrin yumuşakça ve memelileri, tamamıyla bugünkü şekillerine benzer).
dördüncü zaman (antropozoik) insan zamanıdır. Bu zamanda yerel alçalmalarla yerel püskürmelere, nehirlerin deniz kenarlarına getirdikleri bazı alüvyonlara rastlanır. bu zamanın önemli olaylarından birisi buzulların genişlemesi, öbürü de insanin meydana gelişidir. Bu sebeple bu zamana ilkel ya da medenî insan zamanı da denir. dördüncü zaman pleistosen. holosen adlan altında iki devreye ayrılır. Bu zamanın hayvanları, zamanımızın hayvanların aynidir. ancak, zaman başlangıcında var olan hayvanlardan bazıları, bugün yok olmuşlardır. (filden daha büyük olan mamut gibi). diğer bir kısım hayvanlar da isi değişimlerine göre, daha soğuk ya da daha sıcak bölgelere göç etmişlerdir. ilk insan da pliosen devri sonlarında meydana gelmiştir.

Jeolojik zaman cetveli , jeolog, paleontolog ve diğer yer bilimciler tarafından Dünya gezegeninin tarihi boyunca meydana gelen olaylar arasındaki ilişkiyi ve zamanlamayı tanımlamak için kullanılan ve stratigrafiyi zaman ilişkilendiren bir kronolojik ölçüm sistemidir. Jeolojik zaman süreçlerinin temsil edildiği bu tablonun terminolojisi, tarih ve standart renk kodları Uluslararası Stratigrafi Komisyonu tarafından belirlenmiştir.

  • Jeolojik Zaman Tablosu ! Haber Turan Dağcı . 12/05/2016.  İkinci zaman (mozozoik) orta hayvanlar zamanıdır . Birinci zamana oranla daha sakin ve durgun bir zamandır .
  • Editöre Ulaşın. Jeolojik zaman tablosu . Jeofizik Bilgi Bankası.  biltek.tubitak.gov.tr/ jeolojik /index2.htm sitesinden alınmıştır.
  • Dünya’nın yapısını inceleyen jeoloji bilimi, jeolojik zamanlar belirlenirken fosillerden ve tortul tabakaların özelliklerinden yararlanılır. Jeolojik devirler tablosu .
  • Bu bölümler kendi aralarında devir ve serilere ayrılmaktadır ( Tablo 1).  Zaman . Devir. Seri. Periyodun başlangıcı. Jeolojik olaylar ve iklim. Biyolojik karakterler.
  • Jeolojik zamanlar yerin oluşundan bu güne kadar geçirdiği şekil, isi, bitki örtüsü, v.b. değişikliler.
  • 1. Jeolojik Zaman (Paleozoik). Bu jeolojik devirde Anadolu üzerinde Tethis adı verilen bir deniz bulunuyordu.  Jeolojik zamanlar ile ilgili bir tablo da ekleseniz iyi olur.
  • zaman ne demek?,Hutton’un Dünyâ Teorisi, Jeolojik Zaman Sıralama Tablosu .  Jeolojik zaman sırasının bulunmasında jeolojistler bâzı ipuçlarından harekete başlarlar.
  • Bölüm 8 jeolojik zaman . Prof.Dr.Kadir Dirik Ders Notları.  4. Jeolojik Zaman Tablosu . Milyon Yıl Önce. Ana Jeolojik ve Biyolojik Olaylar.
  • Tüm Şık Tablo Modelleri n11 'da.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir