İstanbul Kasidesi Edebi Sanatları

Türk edebiyatı, dünyanın en zengin ve renkli kültürleriyle bezenmiş ve asırlardır varlığını sürdürmüş bir gelenektir. Bu geleneğin en önemli parçası hiç şüphesiz Kaside’dir. Kaside genellikle devlet büyüklerini övgü veya eleştiri için yazılır. Edebiyatımızın en ünlü kaside şairler; Nefi, Baki, Nedim ve Fuzuli’dir. Kasideler genellikle konusuna göre adlandırılır. İstanbulu anlatan Nedim’in İstanbul Kasidesi divan edebiyatının en ünlü kasiderinden birisidir. Bizde divan edebiyatın bu eşsiz eseri İstanbul Kasidesi’ni inceledik.

Kasidesi, ölçüsü, dil özellikleri, söz sanatları ve günümüz Türkçesine uyarlanmış şekli ile İstanbul Kasidesi..

İstanbul Kasidesi

Bu şehr-i Stanbûl ki bî-misl ü bahâdır
Bir sengine yek-pâre Acem mülkü fedadır

Bir gevher-i yek-pâre iki bahr arasında
Hurşîd-i cihân-tâb ile tartılsa sezadır

Altında mı üstünde midir cennet-i âlâ
El-hak bu ne halet bu ne hoş âb u havadır (…)

insaf değildir anı dünyâya değişmek
Gülzarların cennete teşbih hatâdır

Herkes erişir anda muradına anınçün
Dergâhları melce-i erbâb-ı recâdır

Kâlâ-yı maârif satılır sûklarında
Bâzâr-ı hüner, mâden-i Hm ü ulemâdır (…)

Ser-çeşmeleri olmada insana revan-bahş
Germ-âbeleri cana safa cisme şifâdır

Hep halkının etvârı pesendîde vü makbul
Derler ki biraz dilberi bi-mihr ü vefadır(…)

Kühsârları bağlan kasrları hep
Gûyâ ki bütün şevk u tarab zevk u safadır (girizgâh)

İstanbul’un evsâfını mümkin mi beyan hiç
Maksûd heman sadr-ı kerem-kâra senadır (…)

Metin İncelemesi

Biçimi: Nazım
Nazım Biçimi: Kaside
Nazım Birimi : Beyit
Ölçüsü : Aruz.
Mef û lü / me fâ î lü / me fâ î lü / fe û lün
Türü: Lirik Şiir
Konusu: İstanbul kenti, türlü güzellikleriyle anlatılıyor.
Temi: Hayranlık, övgü.

Dil Özellikleri

a) Şiir, Arapça ve Farsça söz ve tamlamalarla yüklüdür, dil ağırdır.
b) Anlatımda söz sanatlarına yer verilmiştir.
c) Söyleyiş yalınlıktan uzak olmakla birlikte, daha önce okuduğumuz kasidelere oranla daha sade bir dil kullanılmıştır.
d) Kimi sözcüklerin başında geçen “bî”, Fars­ça olumsuzluk ekidir.
e)”u,ü”, ve anlamında kullanılmıştır.
f) Kenti daha canlı olarak anlatabilmek için sıfatlara çokça yer vermiştir.

Söz Sanatları

Beyit: 2- İstanbul kenti bir “mücevhere” ben­zetilmiştir. Benzetme, öğelerden sadece kendisine benzetilen mücevhere yer verildiğinden “açık istiare”dir.
Beyit: 3- İstanbul’un suyu ve havası cennetin suyuna ve havasına benzetilmiştir. Şair, bu yüzden cennetin kentin altında mı üstünde mi olduğunu bil­mezlikten geliyor, bu yolla da “tecahül-i arif” sana­tı yapıyor.
Beyit: 4- İstanbul’un bahçeleri “güzellik çi­menliğine; her yanı, tüm köşeleri de feyz ve eğlen­ce dolu “meclis” e benzetiliyor.
Beyit: 7- “Sadr” sözcüğü, “göğüs, yürek; baş­kan, önde gelen; sadrazam” anlamlarına gelir. Sözcük, hem sadrazam hem de baş anlamlarında kullanılarak “tevriye” sanatı yapılmıştır.
Beyit: 8- Sadrazamlık makamı dilek kıblesi olarak, düşünülmüş, söz,mecazi anlamda kullanılmıştır.

Günümüz Türkçesi İle

1) Bu istanbul şehri benzersiz ve paha biçilmez; bir taşına bütün Acem ülkesi fedadır.
2) İki deniz arasında bütün bir cevherdir, cihanı aydınlatan güneşle tartılsa uygundur,
3) Yüce cennet onun altında mı, üstünde midir? Doğrusu bu ne hal, bu ne hoş su ve havadır.
4) Onu dünyaya değişmek doğru değildir; gül bahçelerini cennete benzetmek yanlıştır.
5) Orada herkes dileğine erişir, onun için kapıları ricaların sığınağıdır.
6) Sokaklarında bilgi satılır; hüner pazarıdır, bilim ve bilginler madenidir.
7) Çeşme başları (pınarları, su başları) insana ruh vermektedir, hamamları cana safa, vücuda şifâdır.
8) Bütün halkının davranışları seçkin ve makbuldür, derler ki güzeli biraz vefasızdır.
9) Bağları, bahçeleri, köşkleri hep sanki bütün neşe ve şenlik, zevk ve safadır
10) istanbul’un niteliklerini hiç anlatma olanağı var mı ? Maksat he-men lûtfedici sadrazamı övmektir.

  • Ana Sayfa Kültür Sanat İstanbul Kasidesi Edebi Sanatları .  İstanbul Kasidesi . Bu şehr i Stanbûl ki bî misl ü bahâdır Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedadır.
  • KASİDE 'DEN. Bu şehr i Sıtanbûl ki bî misl ü bahâdır. Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedadır.  Söz Sanatları : Beyit: 2 İstanbul kenti bir "mücevhere" benzetilmiştir.
  • (18. Yüzyıl Kaside der vasf ı İstanbul ve sitayiş i Sadrazam İbrahim Paşa).
  • Edebiyat kitabı cevapları.  Su kasidesi edebi sanatları . 1.
  • Nedim İstanbul Kasidesi İncelemesi. KASİDE . Bu şehr i Sitanbûl ki bî misl ü behâdır.  3 Şair İbrahim Paşa’yı Hz.
  • Edebi Sanatlar .  İstanbul Kasidesi . 3 Konularına göre: Tevhid: Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan kasidedir .
  • Su Kasidesindeki Edebi Sanatlar Su Kasidesinin Söz Sanatları Su Kasidesinin   Söz sanatları . Mübalağa: Gönüldeki ateşlerin su ile söndürülemeyecek kadar çokolması.
  • Kaside biçimiyle yazılmış yergiler de vardır.  Yüzyıl Türk Edebiyatı Edebi Sanatlar Dil ve Anlatım İletişim Dil ve Kültür  * * * İstanbul 'un evsafını mümkün mü beyan hiç.
  • Hürriyet Kasidesi Söz Sanatları 31 B. Arkadaşlar hatırlarsanız; geçende,"Hürriyet Kasidesi 'ni derste işledik ama çok uzun olduğu için yazamadığımı,üşendiğimi" belirttim.
  • » Forumlar / Edebiyat / Edebiyat Bilgileri / Su Kasidesinin Açıklaması Edebi Sanatları Söz Sanat Açıklamalı.  Şehir: istanbul .

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir