İsimle ebced (Cifir) hesabı nasıl yapılır?

İsimle ebced (Cifir) hesabı nasıl yapılır? (1)

Ebced hesabı, Ebced rakamlarını yani alfabetik bir sayı sistemini kullanarak, kelimelerin sayısal değerini hesaplamaktır. Arap alfabesinin eski sıralanışından (elif, ba, cim, dal) ilk dört harfinin okunuşlarıyla (E-B-Ce-D) türetilmiş bir sözcüktür. Arap alfabesiyle yazılan bir yazıdaki harflerin sayısal değerlerinden (cifr) tarih bilgisi gibi gizlenmiş bilgileri çıkarmaya yönelik çalışma yapanlar da olmuştur. Hâdiselerin vukuu zamanının tesbiti için harflere yüklenilen rakamsal değere denilir. Diğer bir tarif ile bir hadiseyi tarihlendirme için kullanılan ve rakamları harften ibaret olan bir hesaptır. Buna “cümlelerin hesabı” denilir.

Arap ebcedinin İberî ve Aramî alfabesinden alındığına şüphe yoktur.
Ebced hesabını akılda tutmak için bir anlamı olmayan ve Arap alfabesindeki harflerin eski dizilişini hatırlatıcı olarak kullanılan kelimelerden bir cümle oluşturulmuştur: bu ‘ebced’, ‘havvez’, ‘huttî, ‘kelemen’, ‘sa’fes’, ‘karaşet’, ‘sehhaz’, ‘dazıg’ cümlesidir.

Araplar, diğer Sami lisanları bilmedikleri ve Araplıklarıyla övündükleri için ebcedle ilgili söylenen bu sekiz kelimenin menşei hakkında uydurma yorumlara giriştiler. Mesela bu kelimelerden altısının Medyen hükümdarlarından altı kişinin adı yahut altı şeytanın veyahut haftanın günlerinin ismi olduğunu söylerler.
Arap nahivcilerinden “Müberred” ve “Seyrafi” gibi âlimler, bu yorumlarım hurâfe olduğunu, ebcedi oluşturan kelimelerin ecnebi olduğunu söylemişlerdir. Sonraları bu kelimeler muska, vefk gibi şeylerde kullanılmış ve her birine rakamsal bir değer verilmiştir. Yahudilerin Uhud-ı Kadîm tefsirinde bu harfleri bu şekilde kullandıkları görülmektedir.

Bazı yazarlar kitaplarının içindekiler bölümünde veya akrostiş gibi şiir içine tarihleri gizlemek gibi denemeler yapmışlardır.
Ebced, cifr (şifrecilik), gizemcilik genellikle din bilginleri tarafından bazı Kur’an ayetlerine aykırı bulunarak reddedilir ve sapkınlık olarak görülür.

Online Ebced Hesaplama (İsmini gir ebced değerini öğren)

Esma-ül Hüsna zikir Sayıları ve Ebced Değerleri

İsimlerin ebced değerleri ve hesapları

İsimle ebced (Cifir) hesabı nasıl yapılır?

Ebced’de Harflerin sayısal değerleri (2)

Ebced hesabında harflerin sayısal değerleri Arap alfabesindeki sıraya göre değil, İbranice ve Süryanice’deki sıralamaya göredir. Arap alfabesinde harflerin bugünkü sıralanışı daha sonra benzer harflere eklenen noktalar ve bu benzer harflerin yanyana yazılmasıyla oluşmuştur. Ebcede göre harflerin sırası ve değerleri söyledir:

Ebced ve tarih düşürmek

Bu harflerin tekabül ettiği değerleri bir arada özel şekilde birleştirerek bir olayın oluş tarihini belirtmeye ‘ebced hesabıyla tarih düşürmek’ veya daha kısaca ‘tarih düşürmek’ adı verilir. Ancak bu birleştirme bazen karmaşıktır ve tarih düşürmenin çeşitli yöntemleri ve yolları vardır.

Ebced’in kullanıldığı yerler

Kullanıldığı yerler kısaca şöyle sıralanabilir:
Günlük ihtiyaçlarda
Özel notlar ve ticarî ilişkilerde kullanılmıştır.
Meselâ: 100 akçe alacağı olan birisi alacaklı olduğu kişiye bir kâğıt üzerinde bir kaf harfi yazıp gönderince hem alacağını istemiş, hem de konuyu aracıdan saklamış oluyordu.
Sembolizmde
İki veya daha fazla kelimenin sayı değerlerinin aynı olmasından istifadeyle birini söylemekle diğeri kastedilmiş kabul edilerek halk arasında kullanılagelmiştir. Meselâ: “Muhammed” kelimesi 92′dir. “Aman’ kelimesi de 92′dir. “Mevlevî” kelimesi de 92′ ettiğinden bu kavramlar arasında bir alaka kurulmuştur.

En meşhurlarından biri şudur:

Aman lafzı senin ism-i şerîfinle müsavidir
Anınçin aşıkın zikri amandır ya Resulullah
Keza bu konuda ilim = amel = sa’y kelimelerinin sayı değeri 140′dır.
Hem sayı değeri itibariyle hem de anlamca aralarında bir irtibat vardır.
Hilâl, lâle ve ALLAH lafzı da sayı değeri bakımından 66 etmektedir.
Bu husustan dolayı kültürümüzde hilâl ve lâleye daha özel bir yer verilmiştir.

Çocuğa isim verilirken
Doğum tarihinin bir kelime veya bir, iki isimle belirlenmesidir. Hangi isimler çocuğun doğduğu seneyi ebced hesabıyla verirse, o isimlerden biri çocuğa verilmiştir. Meselâ: H. 1311′de doğan çocuğa “Mahmud Bahtiyar”, “Süleyman Hurşid”, “Yusuf Mazhari’, “Ömer
Rıza” ve “Recep Servet” gibi isimlerden biri verilebilir. Çünkü bunların her biri 1311 etmektedir.

Kitap ve Makalelerde
Eskiden kitapların önsöz, giriş, takdim sayfaları ile numara almayan sayfalar hep ebced alfabesine göre numaralandırılmıştır. Kitapların ay ve sene kayıtları, yazı bölümleri ve madde başlıkları hep ebced düzenine göre tanzim edilmiştir.

Resmi devlet kayıtlarında: Devlet arşivlerinde yer alan birçok resmî belgeler, tutanaklar, fezleke ve mazbatalar, tarihler başta olmak üzere vak’anüvist kayıtları, vakıf kayıtları ile sayım ve döküm hesapları bu hesaba göre tanzim edilmiştir.

İlimlerde

Fizik, matematik, geometri ve astronomide Sa’fas” kelimesinin harfleri sıkça kullanılmıştır. Astronomide büyük rakamlar “ğayn” harfinin birkaç tekrarı ile ifade edilmiştir.
Ebced hesabı, musikide de kullanılmıştır. Buna göre sesler ve perdeleri ebced alfabe düzeninden istifade edilerek oluşturulan bir “ebced notası” ile belirlenmiştir.

Bu hesabın en çok kullanıldığı yerlerden biri hiç şüphesiz mimarlıktır. Özellikle Mimar Sinan’ın eserlerinde, boyutların modüler düzeninde çok sık kullanılmıştır. Birkaç örnek: Süleymaniye’de zeminden kubbe üzengi seviyesi 45, kubbe alemi 66 arşın yüksekliktedir. Ebced’e göre “Âdem’ 45, “ALLAH” lafzı da 66 etmektedir. Yine Selimiye’de de kubbeyi taşıyan 8 ayağın merkezlerinden geçen dairenin çapı 45 arşındır. Kubbe kenarı zeminden 45, minare alemi buradan itibaren 66 arşındır. Süleymaniye ve Selimiye’nin görünen silüetleri 92 arşındır ki, bu da “Muhammed” kelimesinin ebced karşılığıdır.

Cifr (şifrecilik) ve Vefk ilimlerinde
Ebced hesabı ayrıca cifr, vefk gibi ilimlerde, astrolojide, define aramada da kullanılmıştır.

Tasavvuf ve Din ilimlerinde
Ebced hesabının tasavvuf ve din ilimlerinde kullanıldığına şahit olmaktayız. Özellikle “Kelime-i Tevhid” veya “Esmâ-i Hüsna”dan bir ismin kaç kere zikir edileceği ebced tablosuna göre tayin edilir. Kur’an tefsirlerinde ve hatta Kadir gecesinin tayininde de ebcedin kullanıldığını bilmekteyiz.

Tarih düşürmede
Ebced hesabının en fazla kullanıldığı yer hiç şüphesiz tarih düşürmedir.
Bunun için o olayın tarihini verecek ustalıklı bir kelime veya mısra söylenir ki, hesaplandığında o olayın tarihi ortaya çıkar. “Tarih düşürme sanatı” adı verilen bu sanat divan edebiyatı boyunca kullanılmış ve kitabelerde yer almıştır.

Eski ve gelecek olayların tarihlerini bulmada
Kur’an ve hadislerden yapılan çıkarımlarla geçmiş ve gelecek olaylara ait tahminler yapılmıştır. İstanbulun Fethinin “beldetun tayyibetun…” cümlesinden, kıyametin tarihinin bir hadis metninden çıkartılması gibi.

İsimle Ebced Hesabı Örneği:

Örneğin
Benim adım :Necati
Eşimin Adı : Derya

Necatinin Arapçada yazılışı Nun -Cim -Elif -Te -YE harfleri ile olur
Şimdi yukarıda vermiş olduğumuz tabloya bi bakın arkadaşlar.
Nun Değeri : 50
Cim Değeri :3
Elif Değeri :1
Te Değeri :400
YE Değeri :10

Bu değerleri toplar isek toplamı 464 eder… Bu beni ismimin Ebced hesabı ile değeridir ….. Buna şimdilik ben X diyecem

Gelelim Derya ya

Deryanın Arapçada yazılışı Dal -Re -YE harfleri ile olur
Şimdi yukarıda vermiş olduğumuz tabloya bi bakın arkadaşlar.
Dal Değeri : 4
Re Değeri :200
YE Değeri :10

Bu değerleri toplar isek toplamı 214 eder… Bu Derya isminin Ebced hesabı ile değeridir ….. Buna da Y diyelim..

Bizim Bi çocuğumuz oldu ve Ebced hesabı ile buna bi isim koyacaz .. ( Gerçi ben zaten koydum ama onun hesabı bende kalsın

Gerekli şeyler burda buyrun hesaplayın veya )

Atıyorum Mehmet koyacam . ama bu isim onun için iyimidir değilmidir.. işte asıl ebced hesabı burda devreye giriyor..

Mehmet Arapçada yazılışı Mim -Ha -Mim -Dal harfleri ile olur
Şimdi yukarıda vermiş olduğumuz tabloya bi bakın arkadaşlar.
Mim Değeri : 40
Ha Değeri :8
Mim Değeri : 40
Dal Değeri : 4

Bu değerleri toplar isek toplamı 92 eder… Bu Mehmet isminin Ebced hesabı ile değeridir ….. Buna da Z diyelim..

şimdi bu rakamlar ile nasıl burç akıl ve fikir yorumları çıkartacaz buyrun

(Anne Adı + Çocuk Adı )/ 9 Kalan Sayı Akılı verir
Yani Y + Z / 9 Kalan Akıl değeridir..

(Baba Adı + Çocuk Adı )/ 9 Kalan Sayı Fikiri verir
Yani X + Z / 9 Kalan Fikir değeridir..

Gelin Hesaplayalım

Çocuğun fikri için
Baba Adı + Çocuk Adı / 9

464+92 : 556
556 nın 9 a bölümünden kalan 7 dir Bu 7 Fikir Değeri

Çocuğun Aklı için
Anne Adı + Çocuk Adı / 9
214+92 : 306

306 9’a tam bölündüğünden kalan sıfırdır ” 0 ” Ebced hesabında hem dokuz yerinde hemde 0 şeklinde kullanılır. Bunun manası üstün bi zeka ama bazen takılabilen bi zekadır Einstain örneği gibi o yüzden 0 olması fazla tavsiye edilmez temkinli davranılır

Şu an bizim Bulduğumuz değerlere göre
Çocukta
Akıl : 9
Fikir :7

9 luk sisteme göre 1 en düşük 9 en yüksek değerdir .. tabi bu 9 u 0 kabul edende olabilir o yüzden en makbulü 8 olmasıdır

Şimdi Gelelim burç hesabına..
Oniki burcun isimleri şunlardır:
1- Koç,
2- Boğa,
3- İkizler,
4- Yengeç,
5- Aslan,
6- Başak,
7- Terazi,
8- Akrep,
9- Yay,
10- Oğlak,
11- Kova,
12- Balık.

Anne Adı + Çocuk Adı / 12
214+92 : 306

306 nın 12 ye bölümünden kalan 6 dır..

6 . Burç Başak tır

Başak burçu genel özelliklerine bakacak olursa şanslı sayılabilen bi burçtur. Temizlik ve titizlik düşkünüdür.. Dost ve arkadaş düşkünüdür. En çok dareyi akrabalarından yer… ve buna benzer bi dünya özellik daha.. Daha detaylı bilgiler için marifetname adlı eserden faydalanabilirsiniz..

Yanlız burada önemli bi konu var . isimlerin arapça yazılışlarını ii bilmek lazım. Misal Necati derken cimden sonra elif olduğu gibi

İsimle ebced (Cifir) hesabı nasıl yapılır?

Ebced, geleneksel Arap alfabesinin eski sıralanışından ilk dört harfinin okunuşlarıyla türetilmiş bir sözcüktür. Ebced hesabı ise Ebced rakamları denilen alfabetik bir sayı sistemini kullanarak, kelime, cümlecik veya cümlelerin sayısal değerini hesaplama ve bunlardan anlamlar çıkartma işlemidir. Teori incelenen kelime, cümlecik veya metinde bir şekilde gizli şifreleme bulunduğu varsayımına dayanır.

Semitik alfabelerde olduğu gibi Arap alfabesiyle yazılan bir yazıda da harflerin sayısal değerleri ile bir şifreleme yapılmış olabilirdi ve gelecekte hâdiselerin vukuu zamanının tespiti için harflerin sayısal değerleri kullanılarak bu kehanetlerin sırrı gizemi açılabilirdi. Bir cümle veya cümleciğin Ebced değeri varsayılan bu gizem’in anahtarı olurdu.

İsimle Ebced (Cifir) Hesabı Nasıl Yapılır? Özet Bilgiler

  • Ana Sayfa Egitim İsimle ebced ( Cifir ) hesabı nasıl yapılır ?  Diğer bir tarif ile bir hadiseyi tarihlendirme için kullanılan ve rakamları harften ibaret olan bir hesaptır .
  • Kuran ve Hadislerde gizlenmiş bu sırları okuma ilmine Ebced ve Cifir ilmi denilmektedir.
  • Ebced hesabı birçok alanlarda kullanılmıştır.  Köpeklerle dolu olan bir yere melekler nasıl girer?”(5).
  • Ebced & Cifir & Remil> cifir hesabı nedir nasıl yapılır ?  Harflere verilen sayı değerleri ile geleceğe veya mazideki olaylara tarih düşürmek yahut isme dair işaretler çıkarmak ilmi.
  • Harf Dizilimi buradanda Belirlenebilir veya isim buradan bulunabilir.  Ebced Hesabı Nasıl Yapılır Videolu Anlatım. Benzer Yayınlar. Yorum Yap .
  • Haydi hesabına giriş yap . kullanıcı adınız. şifreniz.  Ana Sayfa Yaşam İsimle Ebced hesaplama programı.  5. ETİKETLER. Cifir . Ebced . Gizli İlimler.
  • Aşağıda Normal ve Büyük Ebcede hesaplanmış bazı örnek isimlerle hesaplama usullleri verilmiştir.
  • => Ebced ve Cifir Bir Kabala Öğretisi midir?  => Evlenirken Ebced Hesabı Yapmak .  Yorumu gönderen: zekiye, 20.11.2016, 14:56 (UTC): Zekiye isminin anlamı nasıl biridir.
  • Cifir ilmi, diğer adıyla ebced hesabı , çok eski bir tarihî geçmişe  Dr. Niyazi Beki de ilm i cifir konusunda uzman isimlerden biri.
  • Üye Ol. Giriş Yap . Türkçe.  adına da “ Ebced Hesabı ” veya “ Cifir İlmi” denmiştir.  hı, zel, dad, zı, ğayın” şeklindedir ve “ ebced ” ismini de bu  ebced , cifir .

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir