İş Mevzuatına göre İşçilere Çalışma Belgesinin Verilmesi

Çalışma belgesi verilmesi uygulaması 4857 sayılı İş Kanunu ile çalışma yaşamına girmiştir. 4857 sayılı İş Kanununun 28’inci maddesi gereği işten ayrılan işçiye işveren tarafından yaptığı işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilmesi zorunludur.Çalışma Belgesi başlığı altında düzenlenen 28’inci madde “İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir. Bu belgeler her türlü resim ve harçtan muaftır” hükmü bulunmaktadır.

Yasa hükmü gereği işveren; İş sözleşmesi herhangi bir sebeple sona eren ve işinden ayrılan işçiye işyeri ile ilişkisi kesilirken bir belge vermek zorundadır. İşveren, bu belgede işçinin işyerinde çalıştığı süreyi ve yaptığı işi belirtecektir. Bu belge hukuken geçerli bir ehliyet niteliğinde olmayıp işçinin işyerinde çalıştığı süreyi ve yaptığı işi göstermesi nedeniyle, çalışma hayatında, işverenler tarafından işçinin işe alınması sırasında işçinin yaptığı işi ve iş tecrübesi öğrenmesi açısından bonservis niteliğindedir.

Çalışma belgesinin düzenleniş biçimi ile ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanununda bir düzenleme yoktur. İşverenlerin; aşağıda örnek olarak düzenlenen “Çalışma Belgesini” iş sözleşmesi herhangi bir sebeple sona eren ve işinden ayrılan işçiye işyeri ile ilişkisi kesilirken vermesi gerekir.

ÇALIŞMA BELGESİ (ÖRNEK)
FOTOĞRAF
Adı-Soyadı :……………………………….
Baba Adı :……………………………….
Doğum Yeri ve Tarihi :……………………………….
Çalıştığı İşyeri :……………………………….
Çalıştığı İş Konusu :……………………………….
İşe Başlama Tarihi :……………………………….
İşten Ayrılma Tarihi :……………………………….
İşten Ayrılma Nedeni :……………………………….

Yukarıda fotoğrafı, kimliği, çalıştığı işyeri belirtilen ………………………………… …/…/200… tarihinden …/…/200… tarihine kadar işyerimizde çalışmıştır. Çalışma Belgesi …/…/200.. tarihinde tanzim edilerek kendisine verilmiştir.
İşveren ve/veya İşveren Vekili
Ad-Soyad-İmza-Kaşe

Çalışma Belgesinin veriliş şekli hakkında da 4857 sayılı İş Kanununda yasal bir düzenleme yoktur. İşveren Çalışma Belgesini işten ayrılan işçiye verdiğini, Çalışma Belgesini iki suret düzenleyip, işçi bir suretini aldığını işverende kalan sureti imzalaması suretiyle veya Çalışma Belgesinin verildiğine dair işveren ve işçi tarafından imzalı bir tutanak düzenlenir. Çalışma Belgesinin iki suret düzenlenmesi halinde bir suretinin, tutanak ile verilmesi halinde de tutanağın işçi özlük dosyasında muhafaza edilmesi gerekir.

4857 sayılı İş Kanununun Çalışma Belgesi başlığı altında düzenlenen 28’inci maddesi “İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir …..” hükmü işten ayrılan işçinin talebine bağlı olmaksızın Çalışma Belgesi verilmesi gerektiğini hüküm altına almaktadır. Bu nedenle, Çalışma Belgesini işveren işten ayrılan işçinin talebine bağlı kalmaksızın işçiye verecektir.

Uygulamada işten ayrılan işçinin işyerine tekrar gelip, Çalışma Belgesini talep etmesi pratikte mümkün değildir. Özellikle iş sözleşmesinin sona eriş şekli işçi açısından hak arama yöntemlerini seçmesine sebep olmuş ise (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikayet ve/veya İş Mahkemesine müracaat) işyerine gitmemektedir.

İş sözleşmesi istifa ile sona eren ve/veya işveren tarafından haklı nedenlerle fesih edilen (işe devamsızlık vb.) işçiye Çalışma Belgesi nasıl verilecektir? İşveren, işçinin iş sözleşmesinin sona erme şekline göre hareket edecektir. İstifa eden bir işçiye istifa dilekçesini vermesi durumunda Çalışma Belgesi verilecek, işe devamsızlık durumunda işçinin adresine yapılacak tebligatta yasal hakları ile birlikte Çalışma Belgesini alması için işverenliğe müracaat etmesi halinde verilecektir. İşçi tarafından alınmaması işverenin yasa hükmünü ihlal ettiği anlamını taşımaz.

4857 sayılı İş Kanununun 28’inci maddesine aykırı olarak çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğüne aykırı davranan veya bu belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazan, işveren veya işveren vekiline aynı Kanunun 99’uncu maddesi gereği bu durumdaki her işçi için 01.01.2007 tarihinden itibaren 83 YTL idari para cezası uygulanır.

Hüseyin ACAR
Baş İş Müfettişi

İş sağlığı ve güvenliği, ‘İSG’ kanun, yönetmelik ve tebliğler ile çalışanların korunmasını sağlamaya yönelik inceleme ve uygulamalar bütünüdür.

İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine “İş Güvenliği” denir.
İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları çalışma ortamlarının tüm zararlı etkilerinden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş, mühendislik ve tıp disiplinlerini temel alan entegre bir bilim dalıdır.
  • Ana Sayfa Ekonomi İş Mevzuatına göre İşçilere Çalışma Belgesinin Verilmesi .  İşveren, bu belgede işçinin işyerinde çalıştığı süreyi ve yaptığı işi belirtecektir.
  • Maddede belirtilen evrak nasıl olmalı? İş Kur’a verilen İAB ile bu belge örtüşürmü?  İş Mevzuatına göre İşçilere Çalışma Belgesinin Verilmesi .
  • Çalışma Belgesi 4857 sayılı İş Kanunu 28.maddesi ile ‘’ İşten ayrılan işçiye , işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir .
  • en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.  Çalışma belgesi . MADDE 28.
  • Diğer Mevzuatlar .  (1) Çalışma belgesi , işçinin yeni bir iş ararken, o işteki tecrübesini kanıtlamaya yarar.
  • Eklenme:24.10.
  • İşin doğası gereği, söz konusu çalışma belgesinin iş sözleşmesinin feshiyle düzenlenerek işçiye verilmesi gerekmektedir.
  • ise işveren en geç iki ay içinde işçiye tüm çalışma koşullarını gösteren bir belge vermek zorundadır ( İş K. md.8/3).6.  3.1.4.8.
  • ISO 9001 22000 14001 OHSAS 27001 TSE CE.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir