Çocukların Davranışlarını Etkileyen Faktörler


Anne Baba Tutumlarını Etkileyen Faktörler 

Anne baba tutumlarını etkileyen bir çok faktör vardır fakat genel olarak anne babaların çocuk yetiştirme tutumlarını etkileyen faktörler dört başlık altında toplanabilir:

1. Ailenin sosyo-demografik özellikleri

2. Anne babaların kendi yetiştiriliş tarzları

3. Anne babaların çocuk gelişimine ilişkin bilgi düzeyleri

4. Çocukların karakter özellikleri

Ailenin sosyo-demografik özellikleri

Anne-babanın kültürel farklılıkları, sosyal sınıf farklılıkları, eğitim durumu ve meslekleri, yaşları, aile içi ilişkiler ve çevre ile sosyal ilişkileri, çocuğun cinsiyeti, yaşı, doğuş sırası, ailedeki çocuk sayısı, ailenin sosyo-ekonomik durumu ve aile ile birlikte yaşayan diğer kişilerin varlığı, ailenin çocuk yetiştirme tutumlarını etkilemektedir.

Yapılan çalışmalar, anne baba tutumlarının yaşanılan bölgeye göre değiştiğini göstermektedir. Kırsal bölgedeki anne babaların kentsel bölgedeki anne babalara göre daha koruyucu ve daha katı/sert disiplin tutumlarını benimsedikleri, kentte yaşayan anne babaların kırsal bölgedekilere göre daha demokratik bir tutuma sahip oldukları belirlenmiştir.

Anne babaların eğitim durumu tutumlar üstünde etkili bir faktördür. Yapılan araştırmalara göre, ilkokul mezunu olan ebeveyn ile yüksek okul mezunu olan ebeveynin çocuklarına uyguladıkları tutumlarının farklılık göstermesi olasılığı vardır. Anne babaların eğitim seviyesi arttıkça, çocuklarına karşı daha demokratik davranışlar sergiledikleri ve eğitimli anne babaların eğitim almamış anne babalara oranla çocuklarının gelişimlerini anlama konusunda daha bilinçli oldukları bulunmuştur.

Anne babanın çocuk sahibi olma yaşı, çocuklarına karşı tutumları üstünde etkili olan bir diğer unsurdur. Özellikle küçük yaşlarda çocuk sahibi olan annelerin, hayat tecrübelerinin azlığı ve halen ergenlik döneminde olmaları gibi çeşitli sebeplerle , çocuklarına karşı daha ilgisiz davrandıkları, çocuğa karşı sevkatli davranışlarının ve ilgi düzeylerinin düşük olduğu görülmüştür.

Ailenin gelir seviyesinin yüksek veya düşük olması, çocuğun gelişiminde önemli rol oynamaktadır. Sosyo-ekonomik seviyesi düşük ailelerde genelde temel ihtiyaçlar karşılanamaz, çocukların hareketleri sınırlandırılır ve anne babanın çocukla gerektiği gibi ilgilenememeleri çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Düşük sosyo-ekonomik düzeydeki annelerin, hesaplı imkanların sınırlılığı sebebiyle psikolojik olarak fazla yıprandıkları ve yaşadıkları stres sonucu çocuklarına karşı daha sert davranabildikleri görülmüştür.

Çocukların cinsiyeti, anne babaların tutumlarında etkili olabilmektedir. Toplumumuzda genelde erkek çocuklara karşı hoş görülü, kızlar üstünde ise daha baskıcı koruyucu bir yetiştirme tarzı benimsenmiştir. Anne babaların kız ve erkek çocuklar için farklı beklentiler içerisinde olmaları, onlara karşı tutumlarında da farklılıklara neden olabilmektedir.

Karı-koca arasındaki ilişkinin kalitesinin anne-çocuk arasındaki ilişkiyi etkilediğini göstermektedir. Eğer eşler arasındaki ilişki sağlıklı deyilse anne bu boşluğunu doldurabilmek için tüm ilgi ve sevgisini çocuğuna aktarmakta, bu da, çocuğun bağımsız bir kişilik geliştirmesini engelleyebilmektedir. Anne baba arasındaki iletişim bozukluğundan en çok olumsuz etkilenenler çocuklardır. Anne baba çocuklarına eşit sevgi ve anlayış gösterip kurallar koydukları taktirde, onlarla ilişkileri daha dengeli ve olumlu olacaktır.

Annelerin iş yaşamında daha aktif rol alması, çocuk yetiştirme davranışı üstünde etkili olabilmektedir. insanoğlu zamanlarının yarısından çoğunu çalışarak geçirirler. Ebeveynlerin meslekleri, kişilik özelliklerini etkileyebilmektedir. Sürekli stresli ortamda çalışan anne babalar gün boyunca yaşadığı gerginliği, eve gittiğinde istemeden de olsa çocuğuna yansıtabilirler.

Aile ile birlikte yaşayan diğer kişiler, anne babaların çocuklarına karşı tutumlarında etkili olabilmektedir. Ailenin yaşadığı ortamda bazan anneanne, büyük baba, teyze, dayı, hala ve amca gibi yakın akrabalar da bulunabilirler. Bu kişiler çocuğun eğitimine ister istemez müdahale edeceklerdir. Çocuğun eğitimi ile ilgili konularda ortak davranış sergilenirse çocuk zarar görmez. Anne babanın koydukları kurallar bozulduğu taktirde çocuk zarar görecektir. Ailedeki diğer bireyler anne babaya değer vermeli, çocuğun yanında onları küçük düşürücü davranışlarda bulunmamalıdırlar.

Anne-babaların kendi yetiştiriliş tarzları

Anne-baba tesiri, tutumların oluşumunda önemli rol oynar. Özellikle okul öncesi dönemde çocuk, anne babasını kendisine çeşitli konularda bilgi verecek, ödüllendirip cezalandıracak tek otorite olarak gördüğü için, çocuğun nelere nasıl bir tutum geliştireceğini tayin eden tek faktörün ebeveyn olduğu söylenebilir. Anne baba kişilik oluşumunu etkilerken, diğer taraftan, nasıl anne ve baba olunacağına dair bir eğitim de vermiş olurlar. Babalık ve annelik özelliklerine sahip kişiler, büyük bir olasılıkla, bu özellikleri kendi çocuklarının ilk yıllarında kazanmışlardır. Bu dönemde çocuk, anne babası ile özdeşleşir ve onların çocuk yetiştirme konusundaki davranışlarını kendisine model alır. Demokratik ortamda yetişen anne babalar için büyük bir sorun olmayabilir. Ancak baskıcı bir ortamda aşırı korunarak büyütülmüş anne babalar, yetiştirecekleri çocuklar için büyük bir tehlike oluşturabilirler.

Anne babalar, çocukları bir problemle karşı karşıya kaldığında kendi anne babalarının takınmış oldukları geleneksel yaklaşımları benimsemekte ve bu nedenle kendi anne babalarının yaptıkları hataları tekrarlamaktadırlar. Çağa uymayan geleneksel yöntemler yetersiz kaldığında ise, nasıl davranacaklarını bilmemektedirler.

Anne babaların çocuk gelişimine ilişkin bilgi düzeyleri 

Anne babaların çocuklarına arzu edilen davranış ve alışkınlıkları kazandırabilmeleri, kendi kendisini denetleyen, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen ve girişimci bireyler olmalarını sağlayabilmeleri, öncelikle onları tanımaları, anlamaları ve onlarla sağlıklı bir iletişim kurmaları ile mümkündür. Anne babalar vakit zaman, çocuklarının ilgi kabiliyetlerinden çok, kendi hayal ettikleri modele uygun bir çocuk yetiştirme çabası içine girerler, bu nedenle onları, kapasitelerini aşan bir beklenti ile eğitmeye çalışırlar.

Bu nedenle anne babalar, çocuklarını geleceğe daha iyi hazırlama veya çağın hesaplı gereklerine ayak uydurabilme konusunda bazı hatalar yapabilmektedirler. Bir çocuğu iyi yetiştirmek için her anne babanın gerekli bilgileri edinmesi vazgeçilmez bir şarttır.

Çocukların bireysel özellikleri 

Mizaç, çocuğun aktivitelerinin seviyesini, yeni ortamlara tepkisini ve duygularını ifade etmesini etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda çocuğun mizacının anne babayı etkilediği bulunmuştur. Zor olarak nitelendirilen çocukların, daha çok kontrol altında tutulduğu ve anne-çocuk arasında çatışmalar olduğu, uyumsuz çocukların daha çok ihmal edildiği görülmüştür.

Uzman Psikolog Candan TURHAN


Çocukların Davranışlarını Etkileyen Faktörler (Ek Bilgiler)

Çocukların Davranışlarını Etkileyen Faktörler çevrenin çocuğun üzerindeki etkisi, çocuğun gelişimine etki eden faktörler, çevresel faktörler nelerdir, çocuğun gelişiminde kalıtımın etkisi, gelişimde kalıtım mı çevre mi, megep, google akademik

  • Şimdi kısaca, insan davranışlarını etkileyen temel nedenleri açıklayabiliriz. 1 Organik Faktörler : Yaş, cinsiyet, sinir sistemi vb. unsurlardan kaynaklanan faktörlerdir .
  • Anneleri Tarafından Çocuklara Uygulanan Duygusal ve Fiziksel İstismar/İhmal Davranışı ve Bunu Etkileyen Faktörler .  Physical or Emotional Abuse/Neglect of Their Children .
  • ¨ 0 10 yaş arasındaki çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için ebeveynler tüketim davranışında bulunurlar.  ¨ Algılamayı etkileyen çeşitli faktörler vardır.
  • İnsan Davranışlarını Etkileyen Faktörler Nelerdir ?  Örnek: Kız çocuklarının bebeklere, erkek çocuklarının tabanca v.b oyuncaklara ilgi duymaları.
  • Share 1 Öğrenci Davranışlarını Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Faktörler .  ve kalkınma yükü, hem bedensel hem psikolojik olarak iyi yetişmiş çocuk ve gençlerin ürünü olacaktır.
  • Gelişimini etkileyen faktörler . Çocuğun yaratıcılığı çeşitli yöntemlerle desteklenebilir.  istenmesi, 12 Çocukların fikirlerinin tek ve doğru davranış biçimi
  • Yeni evli çiftler: yeni evli ve çocuk sahibi olmayan çiftlerdir.  TÜRK Zehra, Tüketici Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler ve Perakendeci Markası Üzerine Bir Alan.
  • Aşağıda tüketicilerin marka tercihlerini etkileyen çeşitli faktörler açıklanmaktadır.  iletişimi, çocuğun tüketime yönelik tutum ve davranışlarının gelişmesinde etkili olmaktadır.
  • Çocuk Gelişimini Etkileyen Faktörler . Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin ürünüdür.  Davranışların temelinde belirli biyolojik aşamalar yer alır. Çocukların belirli aylarda.
  • Çocuk Gelişimini Etkileyen Faktörler . Bebekler dünyaya geldikleri andan itibaren dış çevreyle iletişim  Gördükleri, davranış patternlerinin oluşmasına yol açar mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir