Atatürk’ün Devletçilik İlkesi ile İlgili Sözleri

Atatürk’ün Devletçilik İlkesi ile İlgili Sözleri hangileri?

Devletçiliğin bizce anlamı şudur: Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsî faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak.
(1936)
Prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır.
(1930)

“Prensip olarak, devlet, ferdin yerine kaim olmamalıdır. Fakat ferdin inkişafı için umumî şartları göz önünde bulundurmalıdır. Bir de, ferdin şahsî faaliyeti, iktisadî terakkinin esas menbaı olarak kalmalıdır. Fertlerin inkişafına mâni olmamak, onların her noktai nazardan olduğu gibi, bilhassa iktisadî sahadaki hürriyet ve teşebbüsleri önünde devlet kendi faaliyeti ile bir mâni vücuda getirmemek, demokrasi prensibinin mühim esasıdır”
Tarih:…/…/….
Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılmaz; bununla beraber, hiçbir piyasa da başıboş değildir.
(1937)
“Devletçiliğin bizce manası şudur: Fertlerin hususî teşebbüslerini ve faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve bir çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleketin iktisadiyatını devletin eline almak”
1936
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında asırlardan beri ferdî ve hususî teşebbüslerde yapılamamış olan şeyleri bir an evvel yapmak istedi ve görüldüğü gibi kısa bir zamanda yapmaya muvaffak oldu. Bizim takip ettiğimiz yol, görüldüğü gibi liberalizmden başka bir sistemdir”
Tarih:…/…/….
“Gelecek yıllar içinde Hazine’nin kudretini muhafaza etmek, sizin en mühim işiniz olacaktır. Millî paramızın fiilen müstekar olan kıymeti, muhafaza olunacaktır”
1 Kasım 1936
“Şimdi arkadaşlar, ekonomik hayatımızı gözden geçireceğim. Derhal bildirmeliyim ki ben ekonomik hayat denince, ziraat, sanayi faaliyetlerini ve bütün nafia (bayındırlık) işlerini birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan bir kül (bütün) sayarım. Bu vesile ile şunu da hatırlatmalıyım ki, bir millete müstakil (bağımsız) hüviyet ve kıymet veren siyasî varlık makinesin de, devlet, fikir ve ekonomik hayat mekanizmaları, birbirine tâbidirler. O kadar ki cihazlar birbirine uyarak aynı âhenkte çalıştırılmazsa, hükûmet makinesinin motris (önde gelen sürükleyici) kuvvet israf edilmiş olur; ondan beklenen tam verim elde edilemez. Onun içindir ki, bir milletin kültür seviyesi üç sahada, devlet fikir ve ekonomi sahalarındaki faaliyet ve başarılar neticelerinin hâsılası ile ölçülür” 1937
“Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılamaz; bununla beraber hiçbir piyasada başıboş değildir”
1 Kasım 1937

Atatürk İlkeleri, Türkiye ‘nin çağdaşlaşma yönünü belirleyen, Atatürk Devrimleri ‘ne temel teşkil eden ve Türk milliyetçiliğini esas alan fikir ve düşüncelerdir. Atatürkçü Düşünce Sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan Atatürk İlke ve Devrimleri, Türkiye ‘yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır. Bu nedenle Atatürk ilke ve devrimlerinin temelinde yapıcı olup doğruya ve yararlıya yönelmek vardır.

Atatürk İlkeleri, başlangıcından beri Türk Devrimi içinden doğmuş ve onun uygulamalarına yön vermiştir. Atatürkçülük konularını araştıran bilim insanları bu ilkeleri Temel İlkeler ve Bütünleyici İlkeler olarak iki başlıkta toplarlar.

Bu ilkeler, Atatürk ‘ün devlet anlayışına hakim olan ulus devlet , tam bağımsızlık , ulusal egemenlik ve çağdaşlaşma hedefinden kaynaklanmaktadır.

Atatürk İlkeleri, önce dönemin tek partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası ‘nın program ilkeleri olarak benimsenmiştir. 1937 ‘de çıkarılan bir kanunla 1924 Anayasası ‘na eklenen ilkeler, bu uygulama ile hukuken Türk ulusuna mâl edilmiştir.

  • Devletçiliğin bizce anlamı şudur: Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsî faaliyetlerini esas tutmak; fakat büyük bir milletin  Atatürk ' ün Türk Dili İle İlgili Sözleri (194370 Kez).
  • “Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karışılamaz; bununla beraber hiçbir piyasada başıboş değildir” 1 Kasım 1937. Aramalar. / atatürkün devletçilikle ilgili sözleri .
  • Nehir. Atatürk ' ün devletçilik ile ilgili sözleri .  Atatürk ' ün halkçılık ilkesi ile ilgili özlü sözleri . Atatürk ' ün Devletçilik İlkesi Doğrultusunda Yapılan İnkılaplar Nelerdir.
  • (1937). “ Devletçiliğin bizce manası şudur: Fertlerin hususî teşebbüslerini ve  Kaynak: ataturkinkilaplari /ao/80/ ataturkun devletcilik ilkesi ile ilgili sozleri .html.
  • Ana Sayfa Egitim Atatürk ’ ün Devletçilik İlkesi ile İlgili Sözleri .
  • atatürkün devletçilik ilkesi ile ilgili sözleri onun devletini seven ve koruyan bir lider olması yanında devletin her açıdan gelişmesini isteyen bir devlet adamı olduğunu gösteriyor.
  • Atatürk ' ün Laiklik İlkesi ile ilgili sözleri : Lâiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir.  keşke devletçilik olduğunu belli eden kelimeleri bellide etseniz.
  • Bu sayfamızda sizler için derlediğimiz; devletçilik ilkesi ile ilgili anlamlı, özlü, kısa ve uzun en güzel Atatürk sözleri yer almaktadır.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir